Del av Karlshamn 5:1 (Etapp 1, Stockholmsledet)

Ett förslag till detaljplan håller på att tas fram för del av Karlshamn 5:1 (Stockholmsledet etapp 1). Syftet med den aktuella planläggningen är att möjliggöra för nya bostäder och förskola längs Kolleviksvägen och upp mot Lindeborgssjön. Bebyggelsen ska ske med hänsyn till områdets topografi och befintliga friluftsstigar så att möjligheter till friluftsliv består. 

Planområdets läge

Planområdet ligger cirka 2 km öster om Karlshamn centrum.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i byggnadsnämnden 3 november 2021 och samrådshandlingar håller nu på att tas fram. Under våren 2021 beställde kommunen en strukturplan för hela området. Strukturplanen togs fram av konsultfirman AFRY som har studerat möjlig utveckling i området samt lämpliga trafiklösningar. AFRY har tagit fram två scenarier, ett med lite högre exploatering och ett med lite lägre exploatering. Själva strukturplanen finns under ”Relaterade dokument” och kommer fungera som underlag vid kommande detaljplanearbeten.

Under 2022 har en naturvärdesinventering, en fågelinventering och en geoteknisk markundersökning tagits fram. Under 2023 kommer inventering av bland annat fladdermöss att göras. Efter det ska samrådshandlingarna sammanställas och samråd genomföras.