Del av Stilleryd 2:49 med flera (Stillerydsområdet Västra 1)

Efterfrågan på etableringsbar mark i kommunen har ökat under de senaste åren, vilket har lett till att kommunens detaljplanerade områden i Stilleryd till stora delar exploaterats. För att möta efterfrågan på etableringsbar mark i anslutning till hamnen i Stilleryd beslutade kommunstyrelsen om en prioriteringsordning för framtida detaljplaner väster om Stilleryd. Det aktuella planområdet utgör område ett i beslutad prioriteringsordning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter i Stilleryd.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka tre kilometer väster om Karlshamns centrum och ligger väster om verksamheterna vid Stillerydshamnen. Planområdet avgränsas av Vekerumsvägen i norr och befintliga verksamheter i öst. I syd och väst avgränsas planområdet främst av befintliga fastighetsgränser.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i byggnadsnämnden 23 mars 2022 och samrådshandlingar med tillhörande utredningar håller nu på att tas fram. Samråd planeras ske fjärde kvartalet 2023.