Del av Stilleryd 2:49 med flera (Stillerydsområdet Västra 2)

Efterfrågan på etableringsbar mark i kommunen har ökat under de senaste åren, vilket har lett till att kommunens detaljplanerade områden i Stilleryd till stora delar exploaterats. För att möta efterfrågan på etableringsbar mark i anslutning till hamnen i Stilleryd beslutade kommunstyrelsen om en prioriteringsordning för framtida detaljplaner väster om Stilleryd. Det aktuella planområdet utgör område två i beslutad prioriteringsordning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter i Stilleryd.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka tre kilometer väster om Karlshamns centrum och ligger väster om befintliga verksamheter vid Stillerydshamnen. Planområdet avgränsas av Drösebovägen i norr och väst, befintlig skog och fritidshusområde i söder, Båtsman Skottes väg i sydöst och befintligt verksamhetsområde i öst.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet 18 april 2023 och samrådshandlingar med tillhörande utredningar håller nu på att tas fram. Samråd planeras ske fjärde kvartalet 2024.