Del av Mörrum 73:1

En detaljplan har tagits tas fram för del av Mörrum 73:1 i Mörrum, Karlshamns kommun. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, förskola och eventuellt utökning av särskilt boende i ett lantligt läge strax väster om centrala Mörrum. Målsättningen för förskolan är att kunna ersätta Mörrums befintliga avdelningar men även ge utrymme för framtida behov.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 800 meter från central Mörrum och cirka 1 mil från Karlshamns centrum. Planområdet avgränsas av Gustavsborgsvägen i norr, Perstorpsvägen i väst. I syd och i öst avgränsas planområdet av befintliga fastighetsgränser och av järnvägen.

Var är vi i planprocessen?

Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-15 att anta rubricerad detaljplan. Justeringen av byggnadsnämndens protokoll med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2021-12-17.

Detaljplanen överklagades men Mark- och miljödomstolen beslutade den 4 juli 2022 att avvisa överklagandena. Detaljplanen fick laga kraft den 25 juli 2022.