Flygbild över Stärnö stenbrott.

Del av Karlshamn 8:1 med flera (Stärnö sjöstad)

Information om detaljplanen

Två arkitektkontor har fått i uppdrag att inkomma med förslag gällande den framtida utformningen av Stärnö sjöstad. Syftet har varit att ta fram en strukturplan som visar en medvetet gestaltad stadsdel avseende såväl grönstruktur som bebyggelsestruktur och infrastruktur. Förslagen visar hur offentliga platser och byggnader för i huvudsak boende, med inslag av vissa lokaler för exempelvis service, handel, restaurang, kan placeras i den nya stadsdelen samt hur vattenområdet kan användas och husbåtar lokaliseras.

Planområdet är beläget vid vattnet på östra Stärnö och omfattar i huvudsak diabasbrottet, området väster om Södra Stärnövägen och Stärnö Vindhamn.

Planarbetet kommer inledas med att ett planprogram tas fram. De två arkitektförslagen, som på olika sätt kommer att utgöra underlag i planarbetet, finns under ”Relaterade dokument”. Ett flertal utredningar finns framtagna, det finns dock ytterligare frågor som behöver studeras, som till exempel dagvattenhantering, påverkan från externt industribuller, översvämningsrisker, klimatanpassning och geotekniska förhållanden. Utredningar kopplat till tänkt byggnation avses tas fram stegvis under planarbetet, vilket för närvarande är vilande.