Flygbild över Stärnö stenbrott.

Del av Karlshamn 8:1 med flera (Stärnö sjöstad)

Två arkitektkontor har givits i uppdrag att inkomma med förslag gällande den framtida utformningen av Stärnö sjöstad – en ny stadsdel i Karlshamn. Syftet har varit att ta fram en strukturplan som är attraktiv och hållbar, en medvetet gestaltad stadsdel, avseende såväl grönstruktur som bebyggelsestruktur och infrastruktur.

Förslagen redovisar hur allmänna/offentliga platser (gator, parker och torg etcetera) och byggnader för i huvudsak boende, med inslag av vissa lokaler för exempelvis service, handel, restaurang eller annan verksamhet kan placeras i den nya stadsdelen samt hur vattenområdet kan användas och husbåtar lokaliseras.

Stor vikt har lagts vid att utgå från de specifika förutsättningar som finns på den aktuella platsen och förslagen redovisar ett tydligt och övertygande angreppssätt, de tar tillvara platsens kvalitéer, utvecklar dessa och skapar mervärden för området.

Aspekter som stigande havsnivåer och ett förändrat klimat, trygghet och tillgänglighet, hantering av dagvatten, områdets koppling till omgivningen, hur parkering och angöring kan lösas samt hur området kan gestalts med målet att uppnå en god bebyggelsemiljö och arkitektoniska kvalitéer behandlas i förslagen och skugg- och solstudie liksom etappvis utbyggnad redovisas.

De två förslagen, se ”Relaterade dokument”, kommer på olika sätt att utgöra underlag i planarbetet, som kommer att inledas med att ett planprogram tas fram. 

Planområdets läge

Planområdet är beläget vid vattnet på östra Stärnö, och omfattar i huvudsak diabasbrottet, området väster om Södra Stärnövägen och Stärnö Vindhamn.

Var är vi i planprocessen?

Kommunen har under flera år, parallellt med att stenbrytningen avslutats, arbetat med planläggning och utredningar samhöriga med den framtida användningen av brytningsområdet på Stärnö. Syftet med arbetet har fram till och med 2018 huvudsakligen handlat om att möjliggöra område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. Fördjupade kunskaperna om föroreningssituationen ledde fram till frågan om att byta inriktning för planarbetet och inkludera bostäder i detaljplanen. Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2019 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt planarbete inom det aktuella området med bostadsändamål som huvudsakligt syfte.

Ett stort antal frågor har utretts, bland annat så har en riskbedömning gjort med hänsyn till närheten till oljehamnen och kraftverket, vilken visar att det är möjligt att bygga bostäder i området. Även påverkan på diabasen på Stärnö, grundvattennivåer, vattenkvalité, hur djuphålen kan vattenfyllas och vid behov syresättas för att undvika dålig lukt har utretts liksom påverkan på kulturhistoriska lämningar i havet. 2017 hittades sju vrak från olika tidsperioder i sundet mellan Stärnö och Boön. Annat som har studerats och även säkrats är de höga bergväggarna mot Södra Stärnövägen.

Under våren 2020 genomfördes en trafik- och bullerutredning med syfte att ur trafiksynpunkt analysera de två olika arkitektförslagens strukturplaner samt konsekvensbeskriva bostadsbebyggelse på Stärnö ur ett trafik-, luft- och bullerperspektiv. I början av 2021 färdigställdes en fördjupad studie när det gäller åtgärder för att minska lutningen på den branta tillfartsvägen i norr samt för att få till en kontinuerlig gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet och gällande bullerpåverkan på bostäder norr om planområdet, vid Södra Stärnövägen.

Ett flertal utredningar och markprovtagningar har också genomförts. Anledningen till detta är att marken är förorenad på grund av tidigare verksamheter som doppning av virke, båtvarv och asfaltproduktion. Stora delar av området behöver saneras för att ytan ska kunna användas för bostadsändamål. Även utredning och undersökning i form av en förklassificering har gjorts som komplement till de tidigare undersökningarna för att få ett korrekt underlag inför en sanering.

Under hösten 2020 skickades ett samrådsmaterial till länsstyrelsen avseende behovet av upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen lämnade två yttranden i ärendet, i november 2020 och februari 2021 och instämde i kommunens bedömning att en betydande miljöpåverkan inte är att vänta och att det därmed inte krävs någon miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. I det fortsatta arbetet behöver dock ytterligare frågor ändå studeras djupare i enskilda utredningar, som till exempel dagvattenhanteringen, påverkan från externt industribuller, översvämningsrisker, klimatanpassning, påverkan på naturvärden, geotekniska förhållanden med flera frågor. Utredningar kopplat till tänkt byggnation avses tas fram stegvis under planarbetet, vilket för närvarande är vilande.