Del av Karlshamn 6:5 med flera (Brandstation)

En detaljplan har tagits fram för del av Karlshamn 6:5 m.fl. Detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av ny brandstation. Lokaliseringen är vald av strategiska skäl då platsen ligger i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela kommunen.

Bakgrund och syfte

Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation med tillhörande funktioner på delar av fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Platsen är vald av strategiska skäl, då platsen ligger i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela kommunen.

Planområdets läge

Planområdet omfattar ca 4,1 hektar och är beläget intill Oljehamnsvägen, ca 1 km väster om Karlshamns tätort.

Var är vi i planprocessen

Planen antogs i kommunfullmäktigen den 23 november 2020 och vann laga kraft den 19 december 2020.