Del av Karlshamn 5:1 (Idrottsvägen)

Ett förslag till detaljplan håller på att tas fram för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Idrottsvägen).  Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter med marin koppling, planlägga befintliga arrendetomter för bostadsändamål samt möjliggöra en ny sträckning av Idrottsvägen.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i Väggaviken, cirka 1,5 km sydost om Karlshamns stadskärna. Planområdet sträcker sig längs med Idrottsvägen, från Kolleviksvägen i norr till småbåtshamnen i söder, och omfattar befintlig båtuppläggningsplats samt ett antal arrendetomter för bostadsändamål.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i byggnadsnämnden 4 maj 2022 och samrådshandlingar med tillhörande utredningar håller på att tas fram.