Del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i Strömma.

Planens läge

Planområdet ligger ca 3 km från Karlshamns centrum och ca 3 km från Asarum. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Karlshamn 3:3 och Strömma 1:7. Planområdet är beläget direkt öster om befintligt bostadsområde i Strömma. I söder gränsar planområdet till åkermark och i öster gränsar planområdet till skog/Drakarör.

E22 ligger söder om planområdet.

Var är vi i planprocessen?

Under tiden 26 april – 17 maj 2021 var detaljplanen ute på granskning. Eventuellt kommer detaljplanen revideras innan sommaren. Om så är fallet kommer detaljplanen åter ställas ut på granskning under sommaren 2021. Mer information kommer när läget uppdaterats.

Beslut om biotopskyddsdispens är överklagat hos Länsstyrelsen Blekinge. Antagande av detaljplanen kommer inte kunna ske förrän beslut om överklagandet finns från Mark- och miljödomstolen. När beslut om antagande kan tas är därför i dagsläget oklart. Tidplanen kommer uppdateras när mer information finns.

Mer information om planprocessen och om planförslagets inledande skede finns här. KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL FILMEN.

Notera att filmen gjordes innan utredningarna tillhörande detaljplanen var klara. Planförslaget har därför ändrats till viss del sedan filmen gjordes.