Del av Karlshamn 3:3 (Etapp Nord, Duverydstomten)

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av fastigheten Karlshamn 3.3 (Duverydstomten Etapp Nord). Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde för handel med skrymmande varor, handel med livsmedel, tekniska anläggningar, drivmedelsförsäljning, och andra verksamheter.

Planområdets läge

Planområdet är beläget väster om Väg 29, norr om E22 och Rosendalsvägen. Området nås från Giselsbergsvägen.

Var är vi i planprocessen?

Under tiden 14 mars – 8 april 2022 var detaljplanen ute på samråd. Nu ska inkomna synpunkter sammanställas och erforderliga utredningar tas fram. Detaljplanen är nu i granskningsskedet.