Del av Frostenstorp 4:1 med flera

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Frostenstorp 4:1 med flera.  Syftet med den aktuella planläggningen är att möjliggöra för nya bostäder, eventuellt med inslag av handel och kontor samt en förskola, öster om Korpadalen.

Planområdets läge

Planområdet ligger i anslutning till Bruksvägen öster om Korpadalen i Asarum, cirka 4 km norr om Karlshamns centrum.

Var är vi i planprocessen?

Under tiden 5 september – 3 oktober 2022 var detaljplanen utställd på samråd. Innan nästa utställning ska inkomna synpunkter sammanställas och nödvändiga utredningar genomföras.