Del av Froarp 4:7 med flera

En detaljplan har tagits fram för del av Froarp 4:7 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk. 

Planområdets läge

Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Asarums centrum, vid Långasjöns sydöstra strand. Planområdet omfattar det befintliga vattenverket i Froarp, mark för nytt vattenverk samt området däremellan. Elsebrånevägen går i nord-sydlig riktning genom planområdet.

Var är vi i processen?

Planen antogs i kommunfullmäktigen den 20 maj 2019 och vann laga kraft den 19 juni 2019.