Del av Duveryd 5:1 (Duverydstomten)

Ett förslag till detaljplan håller på att tas fram för del av fastigheten Duveryd 5:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde med handel, kontor, drivmedelsförsäljning, restaurang och verksamheter.

Planområdets läge

Området är beläget väster om Väg 29, och såväl norr som söder om E 22. Idag kan området nås från Giselsbergsvägen i norr.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen är i samrådsskedet och samrådshandlingar håller på att tas fram. Innan planen ställs ut för samråd kommer erforderliga utredningar att göras.