Del av Karlshamn 6:1 och 7:1 med flera (Västerport)

Planarbetet innebär en ändring av den ursprungliga detaljplanen A364 i Västerport, Karlshamn. Detaljplan A364 togs fram 2012 och syftar till att skapa en ny stadsdel för verksamheter intill Karlshamns centrum.

Syftet med planändringen är att minimera överskottet bergmassor vid sprängning för att i sin tur minska påverkan på omgivningen vid markberedningen. Detta möjliggörs genom ändrade marknivåer i planområdet.

Planändringen skulle innebära att mängden berg som måste sprängas bort vid ett genomförande av planen skulle minska med cirka 65 % för hela planområdet (minskning på drygt 5 miljoner ton). Eftersom vägarnas marknivåer ändras påverkas även deras lutning. Därför har även en ny dagvattenutredning tagits fram och inarbetats i det reviderade planförslaget.

Ändringarnas omfattning beskrivs och illustreras i detaljplanens planhandlingar.

Information om planändring och lämplighetsprövning

En gällande detaljplan kan inom ramen av ändring av detaljplan justeras genom att till exempel ändra huvudmanskap för allmänna platser, ändra genomförandetid, ta bort eller införa nya planbestämmelser eller upphäva en geografisk del. Ändring av detaljplan tillämpar kommunen för att anpassa rådande detaljplan till nya förhållanden samt hålla planen aktuell och funktionell utan att genomföra lämplighetsbedömningar som görs vid upprättande av en ny detaljplan.

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Övriga delar av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och behöver därför inte prövas på nytt.

Notera att ursprungliga planhandlingar (från detaljplan A364) har kompletterats med en ny planbeskrivning, ny plankarta, ny illustrationskarta, ny undersökning av betydande miljöpåverkan, nytt tillägg till miljökonsekvensbeskrivningen, ny dagvattenutredning samt en ny masshanteringsutredning.  Alla de ursprungliga planhandlingarna kommer finnas med som bilagor i ärendet då stor del av handlingarna fortfarande kommer vara aktuella även efter planändringen antas. Alla bilagor bedöms dock inte vara relevanta för prövningen av själva planändringen och finns därför bara tillgängliga hos kommunen för den som är intresserad.

Informationsfilm

I ”Relaterade dokument” finns en informationsfilm som spelades in i planprocessens inledande skede. Där finns bland annat mer information om vad som prövas i planändringen.

Planområdets läge

Planområdet är beläget ca 1000 meter väster om Karlshamns centrum och omfattar delar av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 7:1 samt del av fastigheten Spettet 1 och de mindre
fastigheterna Karlshamn 7:5, 7:3, 7:4, 7:8, 7:9 samt 7:10. Området avgränsas av Oljehamnsvägen i öster, Munkahusvägen i söder och naturmark i väster och norr.

Var är vi i planprocessen?

Byggnadsnämnden beslutade 2021-05-26 att anta rubricerad detaljplan. Detaljplanen upphävdes i mark- och miljödomstolen den 2022-03-29. Dombeslutet är överklagat av kommunen.