Socialförvaltningen

Förvaltningen utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Förvaltningens ansvar är inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och LSS stöd och service.

Socialförvaltningen är indelad i flera verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i särskilt boende, myndighet och resurs, individ- och familjeomsorg samt stöd och service.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rådhuset
Telefonnummer: 0454-810 00
Öppettider: 07:30-16:30
E-post: socialnamnden@karlshamn.se
Postadress: 374 81 Karlshamn

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Torill Skaar Magnusson

Organisation

Stöd i ordinärt boende
Verksamhetschef
Maria Bengtsson

Särskilt boende
Verksamhetschef
Anna Ardegård

Myndighet och resurs
Verksamhetschef
Rebecca Welander

IFO, Individ- och familjeomsorg
Verksamhetschef
Helen Ahlberg

Arbetsmarknad, stöd och sociala insatser
Verksamhetschef
Valdemar Rusch

LSS, Stöd- och service
Verksamhetschef
Agneta Lindblom Eriksson