Hur kommunen styrs

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och arbetsutskott. 

Karlshamns kommun har tio politiska nämnder inklusive kommunstyrelsen. Kommunens nämnder ansvarar för olika verksamhetsområden inom våra fem förvaltningar.  Nämnderna beslutar inom ramen för sina respektive ansvarsområden utifrån vision, mål och andra ställningstaganden som fastställts av kommunfullmäktige.

Förtroendevalda

Förtroendevalda är politiker som väljs i allmänna val eller utses av kommunfullmäktige och politiska nämnder. I Karlshamns kommun finns cirka 80 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker och har uppdrag i kommunfullmäktige och i de politiska nämnderna, men det finns även förtroendeuppdrag som kommunrevisor och ledamot i råd med mera.

Politisk ledning

Karlshamn kommun styrs mandatperioden 2019-2022 av Karlshamnskoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I den politiska ledningen ingår kommunalråd och de politiska samordnarna.

Kommunalråd

I varje kommun finns minst ett kommunalråd. Kommunalråden är politiska  ledare för kommunen och utses av kommunfullmäktige.  Per-Ola Mattsson (S) är heltidsanställd som kommunalråd i Karlshamns kommun och är även kommunstyrelsens ordförande.

Politiska samordnare

Kommunstyrelsen har utsett fem politiska samordnare som har till uppgift att hålla samman och samordna den politiska ledningen. De politiska samordnarna har samordningsansvar för olika politikområden.

Läs mer: Kommunens politiska samordnare

Oppositionsråd

Oppositionsrådet är ledamot i kommunstyrelsen och svarar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande för samordningen av kontakterna mellan den styrande koalitionen och oppositionspartierna samt för beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

I Karlshamns kommun är Magnus Gärdebring (M) utnämnd till oppositionsråd.

Gruppledare i kommunfullmäktige

Gruppledare utses för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. I Karlshamn finns åtta gruppledare. Gruppledarna leder det politiska arbetet inom sitt parti och håller sig informerade om den kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen.

Läs mer: Kommunens gruppledare