För förtroendevalda

Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse och nämnder på sitt sammanträde i november valåret. Kommunfullmäktige väljer också ordförande och vice ordförande.
Till skillnad mot kommunfullmäktige, tillträder kommunstyrelsen och nämnderna 1 januari året efter valåret. Kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndarnämnden är obligatoriska. Därutöver beslutar kommunfullmäktige hur många nämnder som ska finnas, vad de ska ha för uppgifter och vad de ska heta.

Klicka här för information om hur Karlshamns kommun styrs.

I Karlshamn har varje nämnd/myndighet en egen sida med information. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive sida.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som har fattats i kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden beslutar om bland annat detaljplaner, bygglov och strandskyddsdispenser utifrån lagar som plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Kulturnämnden ansvarar för bibliotek, Lokstallarna, kulturverksamhet samt service och stöd till föreningar inom kulturområdet.

Socialnämnden:

  • ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad och sysselsättning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och integration.
  • ansvarar för att ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för parker, lekplatser, gator och vägar, badplatser, friluftsområden och skärgård. Ansvarsområdet omfattar även idrottsplatser och -hallar som ägs av kommunen, båthamnar och stöd till föreningar.

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800), de uppgifter som enligt skollagen och andra författningar ankommer på kommunal huvudman.

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att kommuninvånare vid behov får en ställföreträdare genom att registrera förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap. Nämnden ansvarar även för att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Nämndens verksamhet styrs av föräldrabalken.