Kulturbidrag föreningar

Föreningar kan söka bidrag för kulturverksamhet i Karlshamns kommun. Det finns två typer av bidrag, årsanslag för kulturföreningar med regelbunden verksamhet och arrangemangsbidrag för enstaka kulturevenemang.

Verksamhetsbidrag/Årsanslag

Ansökan för 2022 ska vara Bibliotek & Kultur Karlshamn tillhanda senast 1/10 2021.

Årsanslag för kulturföreningar kan sökas av:

  • Ideell förening som är registrerad i Karlshamns kommuns föreningsregister och bedriver varaktig och regelbunden kulturell verksamhet i Karlshamns kommun sedan minst två år.
  • Förening som är öppen för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Förening som präglas av demokratiska principer.

Villkor för årsanslag:

  • Bidraget avser kostnader för kulturell verksamhet i form av arrangörsverksamhet, men också eget skapande som leder till utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.
  • Förening som beviljas bidrag förväntas delta med aktiviteter under kommunens kulturdagar, Östersjöfestivalen, Kulturnatten och Lilla Kulturdagen.
  • Förening som beviljas bidrag ska anmäla arrangemang till kommunens evenemangskalender och i all marknadsföring ska det uppges att stöd erhålles från Bibliotek & Kultur Karlshamn och logga användas.

Arrangemangsbidrag

Bidraget söks löpande under året. Kulturarrangemangen ska genomföras i Karlshamns kommun och vara öppna för alla och annonseras och offentliggöras på olika sätt. Bidraget ska sökas i så god tid att evenemanget hinner komma med i kommunens evenemangskalender. I all marknadsföring ska det talas om att arrangemanget fått stöd från Bibliotek & Kultur Karlshamn.

Arrangemangsbidrag kan sökas av Kulturföreningar i Karlshamns kommun för kulturella arrangemang. Bidraget ska gå till kostnader för planering och genomförande av arrangemanget.