Kulturbidrag föreningar

Föreningar kan söka bidrag för kulturverksamhet i Karlshamns kommun. Det finns två typer av bidrag, årsanslag och arrangemangsbidrag. Årsanslag ges till kulturföreningar som bedriver regelbunden verksamhet och arrangemangsbidrag ges för enstaka kulturevenemang.

Årsanslag

Ansökan för 2023 ska vara Bibliotek & Kultur Karlshamn tillhanda senast 1 oktober 2022.

Årsanslag för kulturföreningar kan sökas av:

  • Ideell förening som är registrerad i Karlshamns kommuns föreningsregister och bedriver varaktig och regelbunden kulturell verksamhet i Karlshamns kommun sedan minst två år.
  • Förening som är öppen för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Förening som präglas av demokratiska principer.

Villkor för årsanslag:

  • Bidraget avser kostnader för kulturell verksamhet i form av arrangörsverksamhet, men också eget skapande som leder till utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.
  • Förening som beviljas bidrag förväntas delta med aktiviteter under kommunens kulturdagar, Östersjöfestivalen, Kulturnatten och Lilla Kulturdagen.
  • Förening som beviljas bidrag ska anmäla arrangemang till kommunens evenemangskalender och i all marknadsföring ska det uppges att stöd erhålles från Bibliotek & Kultur Karlshamn och logga användas.

Arrangemangsbidrag

Bidraget söks löpande under året. Kulturarrangemangen ska genomföras i Karlshamns kommun och vara öppna för alla och annonseras och offentliggöras på olika sätt. Bidraget ska sökas i så god tid att evenemanget hinner komma med i kommunens evenemangskalender. I all marknadsföring ska det talas om att arrangemanget fått stöd från Bibliotek & Kultur Karlshamn.

Arrangemangsbidrag kan sökas av Kulturföreningar i Karlshamns kommun för kulturella arrangemang. Bidraget ska gå till kostnader för planering och genomförande av arrangemanget.