Bidrag för ung kultur – en snabb slant

En snabb slant är ett bidrag som Bibliotek & Kultur Karlshamn ger till unga som vill arrangera eller på annat sätt engagera sig och berika kulturlivet i Karlshamn.

Syftet med bidraget är att stimulera ungas egna initiativ och entreprenörsförmåga inom kulturområdet och att öka ungdomars eget skapande, kreativitet, inflytande och delaktighet i kulturlivet. Bidraget ger möjlighet för ungdomar att skapa och driva egna projekt och arrangemang även utanför föreningslivet och skolan.

Bidraget kan sökas av:
Privatpersoner, mellan 13 och 25 år, som är folkbokförda i Karlshamns kommun och som inte är yrkesverksamma inom kulturområdet. (Åldersintervallet gäller det året sökande fyller 13 respektive 25 år).

Bidraget kan sökas till:
Kulturprojekt och aktiviteter i bred bemärkelse som genomförs av ungdomar och i första hand för ungdomar inom Karlshamns kommun. Egna arrangemang och eget skapande, idéer och projekt som är offentliga/publika och riktar sig till andra än initiativtagaren, till exempel:

 • festivaler
 • konserter
 • utställningar
 • workshops
 • föreställningar
 • slöjd
 • dans
 • film
 • webbsidor
 • debatter

Bidraget kan inte sökas till:

 • Ordinarie föreningsverksamhet.
 • Skolprojekt och projekt inom ordinarie fritidsverksamhet.
 • Projekt som inte innehåller publik verksamhet.
 • Projekt som initierats och drivs av personer över 25 år.
 • Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet eller religiöst samfund.
 • Projekt som är kommersiellt eller vinstdrivande (gäller även välgörande ändamål).
 • Projekt som genomförs på en plats där alkohol säljs.
 • Verksamhet i strid med lagar, regler och demokratiska värderingar och som uppmuntrar droganvändning eller är diskriminerande.

Bidraget får inte användas till:

 • Ersättning för eget arbete till den person som gör ansökan.
 • Redan etablerad verksamhet.

Tänk på att:

 • Eget skapande eller arrangörskap är en förutsättning för bidrag.
 • Bibliotek & Karlshamn prioriterar projekt som vänder sig till andra ungdomar och som genomförs tillsammans med andra aktörer/samarbetspartners.
 • Maximalt 5.000 kronor kan sökas.
 • Bidraget kan bara betalas ut en gång till ett projekt och är alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd.
 • Bidraget beviljas högst två gånger per person och år.
 • Projektets omfattning och sammanhang påverkar bidragets storlek.
 • Rådgivning och coachning erbjuds alla som får bidrag beviljat.

Ansökan

Ansökan görs löpande under året och ska vara Bibliotek & Kultur Karlshamn tillhanda senast en månad innan genomförandet. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Beslut om beviljat bidrag meddelas senast två veckor efter att fullständig ansökan kommit in. Projektet ska redovisas senast en månad efter genomförandet via formuläret ”Redovisning av projekt”.

Den som beviljats bidrag kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget om projektet läggs ner, om det förändras eller om bidraget används på annat sätt än som beskrivits i ansökan, om detta sker utan att förändringen godkänts av Bibliotek & Kultur Karlshamn.