Frågor och svar om lekplatserna

Här listar vi svar på frågor vi får om lekplatsernas utveckling enligt handlingsplanen för 2019-2033.

Vad innebär färre men bättre lekplatser?

Vi har märkt att barn och föräldrar efterfrågar större lekplatser med mer lekredskap, som kan bli ett besöksmål för hela familjen. Därför vill kommunen bygga större lekplatser i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. Vi kallar dessa lekplatser för kommundelslekplatser. De ska göras tillgängliga för alla barn genom till exempel fallunderlag i gummi. Ett exempel på en sådan lekplats är den vid biblioteket i Mörrum.

Hur många lekplatser försvinner?

Handlingsplanen säger att 51 lekplatser ska bli 27 till år 2034. Det innefattar också de större kommundelslekplatserna som ska byggas. Här kan du se en lista över de 27 lekplatser som ska finnas kvar när handlingsplanen är genomförd:

Dessa lekplatser ska finnas kvar

Får vi en stor lekplats som i Olofström?

Nej, det blir inte en enda stor lekplats – och det har aldrig varit planen. En stor del av dem som bor i kommunen har sedan länge önskat sig en stor lekplats som den i Olofström. I handlingsplanen slår vi fast att det inte är lämpligt att ha en enda gigantisk lekplats, eftersom våra invånare är utspridda på flera orter på en större yta. Det finns dessutom inte en stor, fri yta nära Karlshamns centrum där en så stor lekplats kan byggas. Därför bestämde vi att en större lekplats i varje kommundel skulle passa våra invånares förutsättningar bättre och göra att fler barn hade nära till en stor lekplats med många aktiviteter.

Vad kommer att hända med lekplatsen vid Surbrunnen (”Kulbrunnen”)?

Lekplatsen som ligger vid Surbrunnen kommer att finnas kvar och utvecklas för att bli en större kommundelslekplats (enligt ett beslut i Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden den 15 juni 2023).

Vad kommer att hända med lekplatsen i Rosengården?

Lekplatsen som ligger i Rosengården kommer att finnas kvar, men kommer inte att bli en större kommundelslekplats (enligt ett beslut i Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden den 15 juni 2023).

Vad kommer hända med ”min” lekplats?

För att kunna satsa på större lekplatser behöver lekplatser avvecklas. Lekplatserna ligger ofta tätt, i vissa fall med bara några hundra meter emellan. Handlingsplanen delar in orterna i områden, där varje område med mer än 45 barn ska ha en lekplats. De lekplatser som främst föreslås avvecklas är de små lekplatserna, där bristen på fria ytor är en begränsande faktor. Vi månar också om att lekplatserna ska vara tillgängliga för alla barn och deras närstående. Därför behöver lekplatsen ligga på så plan mark som möjligt, för att kunna uppnå kraven på tillgänglighet.

När lägger ni ner ”min” lekplats?

Handlingsplanen är en långsiktig plan. Avvecklingen av en lekplats kommer i första hand att ske när en lekplats i närområdet har rustats upp. Det finns inget beslut på när respektive lekplats ska tas bort. Politikerna kommer att fatta ett beslut för varje enskild lekplats när lekplatsen inte längre godkänns vid en besiktning, eller när en lekplats i samma område har rustats upp. Livslängden på lekredskapen är 10-15 år, och så länge redskapen håller finns inga planer på att ta bort lekplatsen.

Ska man inte ha en lekplats nära hemmet?

Det finns inga krav på max-avstånd från hemmet till en lekplats. På kommunen ser vi naturen som den mest värdefulla platsen för lek, och själva lekplatsen som en mötesplats utifrån vilken man kan upptäcka naturen. Därför är de lekplatser som har natur intill mest värdefulla. Boverket har rekommendationer om 300 meter till närmsta grönområde. Det har vi tagit hänsyn till i de fallen en lekplats plockas bort.

Vad tittar ni på när ni bedömer en lekplats?

I handlingsplanen har lekplatserna har värderats utifrån säkerhet, trygghet, lekvärde och tillgänglighet. Vi har också sammanställt de synpunkter som vi fått in från under åren 2013-2018 och via lekplatsenkäten från 2015. De stora orterna delas in i områden. Vi har sett över hur många barn som bor i de olika områdena och på de mindre orterna (februari 2019). Samtidigt har vi sett till andelen äldre invånare för att få en bild av framtida generationsbyte. Åldersgrupperna som vi kartlagt är 0-12 år och personer över 75 år.

Hur väljer ni om en lekplats ska vara stor eller liten?

Vi delar in lekplatserna i tre kategorier:

  • landsbygdslekplats
  • områdeslekplats
  • kommundelslekplats.

En landsbygdslekplats har främst basredskap som gungor, lekställning, gungdjur och sandlåda. De här lekplatserna tillgänglighetsanpassas bara om det är möjligt utifrån terrängen.

En områdeslekplats ska ha ett brett utbud av lekutrustning för barn i åldern 0-12 år. Till områdeslekplatsen tar sig äldre barn själva. Här ska finnas en lekställning med rutschkana och lek i marknivå, en gungställning med minst tre platser, klätterlek, balanslek, snurrlek, minst ett gungdjur med plats för flera barn och sandlåda. Även en till två extra aktiviteter som barn får välja. En områdeslekplats måste gå att tillgänglighetsanpassa.

En kommundelslekplats ska finnas i varje större ort med fler än 150 barn (Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta). En kommundelslekplats ska ha ett brett utbud av lekutrustning för barn i åldern 0-12 år, och har hela orten som upptagningsområde. Den ska utrustas som områdeslekplatsen, men dessutom ha gruppgunga och även fyra till fem extra aktiviteter som barn får välja. Även särskilt tillgänglighetsanpassad lekutrustning bör finnas.

Men barnkonventionen då, hur tar ni hänsyn till den?

Planen är att bygga en större lekplats i varje kommundel. Barnen får vara med och önska innehåll till de lekplatser vi utvecklar och rustar upp, i enlighet med barnkonventionen. Nu senast var barnen med och bestämde innehållet på lekplatsen på Västervångvägen. Den får till exempel både linbana, liten studsmatta och hinderbana som barnen önskat.