Skolplacering utifrån det fria skolvalet i Karlshamns kommun

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser, placeras elever på andra skolor enligt de principer som fastställts av utbildningsnämnden. 

Elever placeras efter följande kriterier och vad dessa innebär i praktiken går att läsa i förklaringarna nedan.

1.     Externa elever med särskilda skäl

2.     Närhetsprincipen med relativ närhet

3.     Syskonförtur med relativ närhet

4.     Annan skola så nära elevens folkbokföringsadress som möjligt

5.     Jämn fördelning av elever mellan skolor

Har vårdnadshavare önskat en skola genom fria skolvalet ombesörjer de själva transport till och från skolan och har inte rätt till skolskjuts.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär skillnaden i avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och önskad skola respektive folkbokföringsadress och en alternativ skola. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.  Den elev som har längsta relativa avstånd till den alternativa skolan har rätt till platsen på önskad skola.

Syskonförtur

Hänsyn till syskon tas för de elever som har samma relativa närhet. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går på den sökta skolan under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll (ej nödvändigtvis biologiska syskon).