Ledighet för elev

Grundskolan är inte en frivillig utbildning och elever omfattas av skolplikt. Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter sammanlagt 10 skoldagar per läsår. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte ge uppdrag åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

Beslut om att bevilja eller avslå

Rektors beslut om att bevilja eller avslå en ledighetsansökan görs utifrån en samlad bedömning av den enskilda elevens situation.

De omständigheter som beaktas är bl a frånvarons längd, tidigare frånvaro, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera för den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. En grundläggande faktor som alltid finns med i bedömningen är hur frånvaron påverkar elevens studier. Vad tillför ledigheten eleven?

Synnerliga skäl

Vid önskemål om ledighet som överstiger 10 dagar krävs synnerliga skäl (7 kap 18§). Semesterresor betraktas inte som synnerliga skäl i lagens mening.  Synnerliga skäl för att bevilja ledighet för resa eller annan ledighet kan dock finnas. Alla beslut om att bevilja en ansökan om ledighet övervägs alltid noga. Ledighet under perioden för nationella proven beviljas inte.

Ett förtroendefullt samarbete

Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare när det gäller ledighet för elever. Vi ser därför gärna att skolan och vårdnadshavarna tillsammans diskuterar ledighet där vi utgår från elevens bästa utifrån de bestämmelser som finns att läsa i skollagen.

Bra att tänka på innan en ansökan om ledighet lämnas in

Om ansökan kommer in i god tid så får eleven mer tid för att ta igen förlorad undervisning. Rimlig handläggningstid är 4 veckor.

En stor del av målen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som inte kan ersättas med studier på egen hand. Medskickade arbetsuppgifter/läxa kan inte heller ersätta detta.

Hur kommer du som vårdnadshavare hjälpa eleven med studierna?

Skolåret är planerat med kortare och längre lov för att eleverna ska orka med arbetet och få möjlighet till vila. Det är angeläget att längre semester- och nöjesresor förläggs till sådan lovtid.