Regler för fritidshemplats

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem och avser barn i åldrarna 6–13 år som går i förskoleklass och grundskola och som har behov av omsorg utöver tiden i skolan på grund av att vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar. Omsorgsbehovet kan behöva styrkas med intyg från arbetsgivare, skola etc. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Elever har inte rätt till fritidshem när vårdnadshavare är
• sjuk
• hemma för vård av annat barn
• föräldraledig med annat barn
• ledig (semester/annan typ av ledighet)
• aktivt arbetssökande

Om du och barnets andra vårdnadshavare har separerat och barnet delar sitt boende
mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg.
Ansökan sker via Förskola och fritidswebben

Placering

För att få en plats inom barnomsorgen måste anmälan till kö göras via Förskola- och
Fritidswebben. Kö och placering hanteras av barnomsorgshandläggare i samråd med
rektor. Övergången mellan förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker automatiskt
för de barn som behöver fritidsplats till hösten. OBS! Detta gäller inte för de barn
som innehar en avgiftsfri allmän förskoleplacering (15 tim/v) vid vårterminens slut.
Om behov av fritidsplats finns, måste ansökan göras via Förskola och Fritidswebben.

Schema

Nytt schema ska läggas in i Förskola och fritidswebben. Den tid som barnet går i förskoleklass räknas ej som barnomsorg och är avgiftsfri.

Exempel: Barnet ska lämnas 07.00-16.00

Registrera: 07.00-08.00 + 12.30-16.00

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid. Uppsägning sker via Förskola och fritidswebben. Uppsägning via telefon tas inte emot. Vid dubbelplacering sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare. Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Tillfällig uppsägning

Tillfällig uppsägning av barnomsorgsplats, till exempel över sommarlovet för att få avgiftsbefrielse, kan inte göras av vårdnadshavare om behov av barnomsorg finns inom en period av fyra månader. Om barnomsorgsplats har sagts upp och vårdnadshavare ansöker om plats inom fyra månader från sista placeringsdagen anses placeringen ha fortgått och avgift debiteras retroaktivt enligt gällande taxa.