Regler och riktlinjer

Arbetssökande

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande, erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Tiden ska förläggas med 5 timmar/dag mellan ca 09.00-14.00 tre dagar per vecka. Varje förskola avgör själva vilka dagar.

Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etc. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive förskolechef. Den sammanlagda tiden ska dock vara max 15 timmar per vecka. Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

Ej sammanboende vårdnadshavare

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ansökan sker via Förskola och fritidswebben

Föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka = 5 timmar/dag tre dagar i veckan. Verksamheten bestämmer dagarnas och tidens förläggning. Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen kan ej kombineras med annan tid för arbete, studier eller arbetssökande.

Inför förskoleklass

För barn med placering i förskola/dagbarnvårdare upphör förskoleplaceringen 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass. För barn som enbart har allmän förskola (15 timmar per vecka) under vårterminen avslutas platsen sista skoldagen i juni månad, annars övergår förskoleplatsen med automatik till fritidsplats den 1 augusti

Ledighet

Vid vårdnadshavares semester/ledighet är barnet ledigt. (Gäller ej “Allmänna förskolans” 15 timmar under terminstid.)

Riktlinje vid nattarbete

Om du ska arbeta nattskift får barnet lämnas fyra timmar innan skiftet för att du ska få vila. Tiden bestäms i samråd med förskolan. Dagen efter nattskiftet kan barnet vara på förskolan till längst 16.00. Tiden bestäms i samråd med förskolan.

Sjukdom barn/vårdnadshavare

Sjuka barn ska inte vara på förskolan. Dels med tanke på smittorisken dels för att barnen inte orkar med att vara i grupp. Lämna alltid uppgifter om adress och telefonnummer både till hemmet och arbetet, om barnen blir sjuka måste personalen kunna nå vårdnadshavarna. Är barnet frånvarande pga sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd kan avgiftsreduktion fås efter ansökan. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg.

Sjukskriven vårdnadshavare har rätt att lämna barn som är inskrivna i barnomsorgen.

Barn kan, efter överenskommelse med rektor och om särskilda skäl föreligger, även få lämnas utanför sjuk vårdnadshavares ordinarie arbetstid. Särskilda skäl kan till exempel vara om försäkringskassan så föreskriver eller om vårdnadshavare bedöms så sjuk att han/hon inte kan ta hand om sitt barn hemma. Vårdnadshavare som är sjukskriven under en längre period, har förlängd sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning har rätt att skriva in sitt barn i förskoleverksamheten eller i skolbarnomsorgen. Barnet får lämnas enligt samma regler som för arbetssökande förälder. Om vårdnadshavare har schema, som till exempel vid aktivitetsersättning, så styr detta behovet av omsorgstid.

Studerande

Barn vars vårdnadshavare studerar erbjuds förskoleverksamhet i samma omfattning som du studerar.

Uppsägning

Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid.

Uppsägning sker endast via Förskola och fritidswebben.

Vid dubbelplacering sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare.

Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Vistelsetid och schemahantering

Barnets närvarotid grundar sig på vårdnadshavares arbets‐ och/eller studietid plus resor till och från förskoleverksamheten. Det är den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast på dagen som lämnar barnet och den som slutar sitt arbete tidigast som hämtar barnet. Den tid som fritidsbarn är i skolan ska dras bort från schemat. Det är viktigt att lämna ett nytt schema vid varaktig förändring. Tillfälliga schemaändringar görs via överenskommelse med verksamheten. Nytt schema samt schemaändring lämnas via Förskola och fritidswebben