Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och talar om vad, hur och var man får bygga.

Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen och består av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. Här på kommunens webbplats hittar du mer information om hur en detaljplan tas fram och vilka detaljplaner som finns i kommunen.

 

Då behövs en detaljplan

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden på ett nytt sätt.

Om det är kommunen som äger marken som ska planläggas är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggningen och ger då byggnadsnämnden uppdraget att upprätta en detaljplan. Om marken istället ägs av en privat fastighetsägare eller ett företag så skickas en ansökan om planläggning in direkt till stadsbyggnadsavdelningen för behandling i byggnadsnämnden.  Läs mer hur man kan beställa en detaljplan här.

Efter byggnadsnämndens godkännande av planen överlämnas den till kommunfullmäktige för antagande.