Pågående detaljplanearbeten

Asarum 3:23 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av Asarums Bangolfklubb samt för byggnation av bostäder.

Läs mer

Del av Duveryd 5:1 (Duverydstomten)

Detaljplan med syftet att möjliggöra för ett verksamhetsområde med handel, kontor, drivmedelsförsäljning, restaurang och verksamheter.

Läs mer

Del av Elleholm 35:1 med flera (Tomatodlingen)

Detaljplan för utvidgning av befintlig verksamhet med växthusodling och lager.

Läs mer

Del av Karlshamn 2:1 med flera (Möllebacken)

Detaljplan för utveckling av bostadsområdet Möllebacken.

Läs mer

Del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av bostäder strax norr om E22 i Strömma.

Läs mer

Del av Karlshamn 5:1

Planarbetet syftar till att upphäva del av stadsplan A186. Den berörda delen utgörs av tre arrendetomter för bostäder.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:1 & 7:1

Ändring av detaljplan A364 (Västerport) för att minimera behovet av sprängning vid planens genomförande.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:5 med flera (Brandstation)

Detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny brandstation.

 

Läs mer

Del av Karlshamn 8:1 med flera – Stärnö sjöstad

Detaljplanens huvudsakliga syfte är bostadsändamål, med visst inslag av turism, fritid och kultur.

Läs mer

Del av Mörrum 73:1

Detaljplan för nya bostäder och förskola med mera i lantlig miljö i utkanten av Mörrum.

Läs mer

Del av Stilleryd 2:49 med flera

Detaljplan för ny genomfartsväg vid Stillerydshamnen.

Läs mer

Froarp 3:9 och 3:10 med flera

Detaljplan för utveckling av befintligt idrotts-, rekreations- och friluftsområde samt ett mindre antal bostäder.

Läs mer

Guö 1:31

Detaljplan för bostadsbebyggelse.

Läs mer

Gäddan 5 m.fl. (Å-rummet)

Detaljplan för att möjliggöra för uppförande av bostadsbebyggelse i ett centralt läge.

Läs mer

Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för bostäder och centrumändamål.

Läs mer

Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 med flera

Detaljplan för nya bostäder, en aktivitetspark och utveckling av Hällaryds skolor.

Läs mer

Lasarettet 7 och Lasarettet 8 med flera

Detaljplan för flerbostadshus, kontor, parkeringshus, vandrarhem och vårdboende vid polishuset.

Läs mer

Planprogram för Janneberg – Duveryd

Planprogram för en ny stadsdel bestående av delområden för bostäder inklusive samhällsfunktioner samt verksamhetsområden.

Läs mer

Planprogram för stationsområdet

Planprogram för en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser.

Läs mer

Stampens trädgård 2 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet.

Läs mer

Stilleryd 2:77 med flera

Detaljplan för att möjliggöra etablering och utveckling av industriverksamhet med kontor och lagerlokaler.

Läs mer

Städet 5

Ändring av detaljplan med syftet att ta bort gällande tomtindelning för Städet 5.

Läs mer

Älgen 5 med flera (Norreport)

Detaljplan för att skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge.

Läs mer