Detaljplaneprocessen

Under arbetet med att ta fram en detaljplan skall en mängd frågor utredas och belysas (det kan röra sig om naturvärden, kulturvärden, buller, dagvatten med mera). Alla som är berörda, exempelvis andra myndigheter, markägare, grannar och intresseföreningar ska få tillfälle att komma med synpunkter på hur planen bör utformas.

Planprocessen regleras i första hand av plan- och bygglagen och reglerna är relativt detaljerade om hur tillvägagångssättet ska gå till. För mer information, besök Boverkets hemsida.

Hitta på sidan

Planarbetets olika skeden

Planprocessen se lite olika ut, beroende på om planen stämmer överens med översiktsplanen och i vilken utsträckning den bedöms påverka miljön och allmänna intressen. Bilden nedan visar de skeden ett planarbete går igenom.

Planbesked

När en ansökan om planläggning kommit in till stadsbyggnadsavdelningen görs en bedömning av om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan, riksintressen m.m. Det är oftast en exploatör eller markägare som ansöker om en ny detaljplan men i vissa fall är det kommunen som väljer att starta en planprocess. Det är byggnadsnämnden som, i ett så kallat planbesked, tar ställning till om planläggning ska ske och beslutet kan inte överklagas.

Samråd

Ett förslag till detaljplan sänds på samråd till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Tiden för samråd är normalt tre veckor och de som vill kan under samrådet lämna synpunkter på förslaget. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Det uppdaterade planförslaget skickas sedan ut på granskning och berörda får åter möjlighet att lämna sina synpunkter. Tiden för granskning är oftast tre veckor, men i vissa fall är den kortare. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskningen för kommunen in eventuella ändringar innan planen antas av kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden. Efter antagandet informeras de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Beslutet att anta en översiktsplan eller detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens antagandebeslut.