Beställ kartor och tjänster

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan, behöver du lämna in en situationsplan. Som underlag till situationsplanen behöver du antingen en nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta. Nybyggnadskartan beställs mot en avgift. Primärkartan är gratis så länge som formatet är i papper eller PDF-fil.  Maila till byggnadsnamnden@karlshamns.se att du behöver en primärkarta och ange fastighetsbeteckning i ditt mail. På underlaget ritar du sedan in var på tomten som du vill bygga eller ändra.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar faktiska förhållanden på den aktuella platsen och hjälper handläggaren att se huset i sitt sammanhang. Den är också viktig för beställaren som bekräftelse på kommande VA-anslutning.
Utan nybyggnadskartan kan man inte veta hur huset förhåller sig till kommunens grundläggningspolicy, om man använt sig av lämpligt grundläggningssätt, tillgänglighets- och vattenavrinningsaspekter i förhållande till gatan och granntomter samt anslutning till befintliga kommunala ledningar.

När behövs en nybyggnadskarta:

  • uppförande av första byggnaden på tomten
  • vid nybyggnad efter rivning
  • vid större tillbyggnader och/eller ytterligare fristående byggnader
  • där nyanslutning eller väsentlig ändring av befintlig anslutning ska ske till  kommunala  VA-nätet
  • vid exploatering av tomter med stora höjdskillnader
  • när tillgängligt kartmaterial anses vara undermåligt

Utsättning av hus, utstakningar och lägeskontroller

Vill du beställa utsättning av hus, utstakningar och lägeskontroller kontakta byggnadsnämnden.