Elevinflytande

Som elev har du rätt till inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av ditt ansvar och inflytande i skolan. Därför lägger Vägga Gymnasieskola stor vikt på elevdemokrati.

Din rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och dess innehåll. Den gäller också förhållandena i skolan och arbetsmiljön i vid mening.

På Vägga Gymnasieskola arbetar vi aktivt med elevdemokrati varje dag. Vi tror att det är viktigt att du konkret kan se att ditt inflytande ger resultat i frågor som rör vardagen i skolan. Därför diskuterar vi, tillsammans med er elever, hur uppehållsrum, skolsalar och arenor ska se ut.

För att garantera elevers och personalens rättighet till inflytande och delaktighet av formell karaktär arbetar vi med följande rutiner.

A. Planeringskonferens

 Samtliga elever och undervisande lärare träffas en gång per termin under mentors ledning och planerar och fastställer terminens gemensamma arbete avseende kunskapsredovisningar, övergripande teman osv.

B. Klassråd 

Samtliga elever och mentor träffas med regelbundenhet och behandlar frågor av gemensamt intresse för klassens elever. Klassrådstid finns på klassernas scheman.

C. Programarbetslagsmöten

Elevrepresentanter inbjuds till alla programarbetslagsmöten där frågor som rör programmets angelägenheter behandlas.

D. Programrådsmöten

Elevrepresentanter inbjuds till alla program som har samverkansorganet programråd: skolan - arbetsliv.

E. Elevkår

På skolan finns också en elevkår. Elevkåren är en demokratisk organisation av elever för elever som jobbar med att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Elever väljer själva att vara medlemmar. Elevkårer, till skillnad från elevråd, är självständiga från skolan och är ideella föreningar med styrelser, stadgar, organisationsnummer och årsmöten där ny styrelse väljs varje år. 

  • Publicerat: 2017-03-29 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?