YTA

Här finns etableringsmark klar för byggstart!

I Stillerydsområdet i direkt anslutning till hamnen finns tillgänglig mark för etablering.
Av dessa är 165 000 m2 upplagsyta för hamnändamål och ägs av Karlshamns Hamn. För 220 000 m2 är grovplaneringen i dag i olika grad genomförd med VA, el och fiber i väganslutning.
I Översiktsplan är ytterligare cirka 300 000 m2 säkerställt för expansion. Samtliga dessa ytor är nära järnvägsspår.
För huvudelen av de nu iordningställda ytorna har en bergtäkt genomförts och marken består av en bergbotten på vilken cirka 1,5 meter massor på förts.

  • Publicerat: 2018-10-19 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?