Ekonomi

Ekonomer är verksamma inom alla sektorer på arbetsmarknaden och de finns inom de mest skiftande arbetsområden och befattningar. En ekonomutbildning ger kunskaper i företagsekonomi och juridik, men även privat- och samhällsekonomi. För ekonomer ser dessutom arbetsmarknaden framledes gynnsam ut.

På Vuxenutbildningen i Karlshamn erbjuder vi nedanstående kurser.

Administration 1
Administration 2
Affärsjuridik
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Ledarskap och organisation
Marknadsföring
Personaladministration
Privatjuridik
Redovisning 1
Redovisning 2
Rätten och samhället

Administration 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om olika administrativa arbetsuppgifter. Kursen skall också ge kunskap om grundläggande administrativa arbetsrutiner och och kunskaper om bland annat arbetsmiljö.

Vidare skall man känna till och kunna använda olika programvaror för administration. Avslutningsvis skall man känna till lagstiftning inom området och administrativa funktioner som till exempel ekonomi.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett skriftlig test.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Lämpliga fortsättningskurser är Administration 2 och Personaladministration.

Administration 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om olika administrativa arbetsuppgifter. Kursen skall också ge kunskap om serviceinriktat arbete, arbetsrättslagar och arbetsmiljöfrågor.

Vidare skall kursen utveckla förmågan att kunna planera och utföra administrativt arbete, administrativa rutiner och dokumentutformning. Avslutningsvis skall man känna till olika organisationsformer och arbetsformer, och vad servicetänkande är.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett skriftligt test.

Förkunskapskrav

Kursen bygger på Administration 2.

Lämplig fortsättningskurs är Personaladministration.

Affärsjuridik – 100 poäng

 Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om avtalsrätt, köp och försäljning. Kursen skall också ge kunskap om olika företagsformer och vad som händer när ett företag inte kan betala sina skulder.

Vidare skall man känna till arbetsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt.  Avslutningsvis skall man känna till sätt att lösa affärstvister, juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett test.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Entreprenörskap – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhälle inom områden utifrån elevernas utbildning.  Vidare skall man känna till idéutvecklingsprocesser, grundläggande projektmetodik, grundläggande mötestekning och dokumentation, samt problemlösning utifrån ledarskap och grupprocesser. Avslutningsvis skall man känna till tillämpad marknadsföring, presentationsteknik och finansieringsformer inom ett projekts område.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett eget arbete.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Lämpliga fortsättningskurser är Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 1 och Marknadsföring.

Entreprenörskap och företagande – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om vägen från idé till att starta företag, lagstiftning, idé och produktskydd, affärsidéns utformning, och affärsplanens innehåll och uppbyggnad. Vidare skall man känna till grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller inom kalkylering, marknadsföring och redovisning.  Avslutningsvis skall man känna till produktutveckling, problemlösningsmetoder, utvärdering samt ledarskap och organisation.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett eget arbete.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Lämpliga fortsättningskurser är Företagsekonomi 1, Redovisning 1 och Marknadsföring.

Företagsekonomi 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om företagens betydelse i samhället, olika typer av företag, affärsidéns utformning och betydelse. Vidare skall man känna till grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller, budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Avslutningsvis skall man känna till grundläggande metoder i marknadsföring, lagstiftning och grundläggande projektmetodik.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell gruppundervisning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Lämpliga fortsättningskurser är Företagsekonomi 2 och Marknadsföring.

Företagsekonomi 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om företagens betydelse i samhället, olika typer av företag, lagstiftning, affärsidéns utformning och betydelse, och affärsplanens funktion. Vidare skall man känna till metoder, teorier och modeller som används i företagens styrning, bokföring och grundläggande bokslut samt revisionens funktion i verksamheten. Avslutningsvis skall man känna till teorier och modeller om hur människor och grupper fungerar i organisatoriska sammahang.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Förkunskapskrav

Kursen bygger på Företagsekonomi 1.

Lämpliga fortsättningskurser är Redovisning 2, Marknadsföring, Ledarskap och organisation.

Ledarskap och organisation – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om hur individer och grupper fungerar i olika organisationer. Du får kunskap om olika organisationsformer, hur värderingar och normer påverkar en organisation och skapar en organisationskultur.

Vidare skall kursen ge kunskaper om ledarskap på olika nivåer, olika ledarstilar och ledarroller. Många arbetsuppgifter idag är av karaktären ledarskap och organisation, och studier i kursen ger en förståelse av hur viktig kommunikation och samverkan är. Avslutningsvis ges även en koppling till svensk arbetsrätt.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett skriftlig test.

Marknadsföring – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap lagar och bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.  Vidare skall kursen ge kunskaper om teorier och tendenser inom marknadsföring och i samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformaton. Vidare skall kursen behandla marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll. Avslutningsvis skall man känna till marknadsföring av varor och tjänster, och samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer innebär, intern och extern marknadskommunikation samt internationell marknadsföring.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett eget arbete.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Lämpliga fortsättningskurser är Redovisning 1 och Företagsekonomi – specialisering.

Personaladministration – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om olika arbetsuppgifter på en personalavdelning. Kursen skall också ge kunskap om bland annat rekrytering och anställning, arbetsmiljöfrågor och personalpolitik.

Vidare skall kursen utveckla förmågan att kunna planera och utföra administrativt arbete. Kursen skall också ge kunskap om etik och sekretessfrågor. Avslutningsvis behandlar kursen personalekonomi, löner och personalkostnader.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett skriftlig test.

Förkunskapskrav

Kursen bygger på Administration 1.

Privatjuridik – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om det svenska rättssystemet och de områden som berör privatpersoner. Kursen skall också ge kunskap om den svenska rättsordningen, familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, fastighetsrätt och obeståndsrätt, vad händer när en privatperson inte kan betala sina skulder.

Vidare skall man känna till arbetsrätt och försäkringsrätt. Avslutningsvis skall man känna till sätt att lösa tvister, juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett test.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Redovisning 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om olika typer av företag och företagsformer, grundläggande lagstiftning och bestämmelser som styr redovisningen, och grundläggande företagsekonomiska begrepp med betoning på redovisning. Vidare skall man känna till budgeteringens syfte och utformning, och vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer. Vidare skall man kunna registrera verifikationer med hjälp av adekvat teknik och göra bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion. Avslutningsvis skall man känna till ekonomiska rapporter och blanketter och känna till ett datorbaserat redovisningssystem.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Lämpliga fortsättningskurser är Redovisning 2 och Företagsekonomi 2.

Redovisning 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om redovisningsprinciper, lagstiftning och bestämmelser som styr redovisningen, och årsredovisningens innehåll och funktion. Vidare skall man Vidare skall man kunna registrera olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan, känna till värdering av tillgångar och skulder, och olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. I samband med detta kunna göra bokslut och känna till beskattning och revision i olika företagsformer, och göra räkenskapsanalys. Avslutningsvis skall man kunna identifiera och analysera redovisningsproblem och metoder för detta.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Förkunskapskrav

Kursen bygger på Redovisning 1.

Lämplig fortsättningskurs är Företagsekonomi – specialisering.

Rätten och samhället – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om hur det svenska rättssystemet är uppbyggt och fungerar. Kursen skall också ge kunskap om juridiska termer och att tolka juridisk text. Internationell rätt, främst EU-rätt och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter ingår också i kursen.

Vidare skall man känna till straffrätt och processrätt. Avslutningsvis skall man känna till sätt att lösa tvister, juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Studieform

Kursen ges som distansstudier med handledning.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett test.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

  • Publicerat: 2018-05-29 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?