Särskilt stöd

Igelkottar skapade av förskolebarn.

Insatser för barn i behov av särskilt stöd - förskola, grundskola och särskola

För att uppnå målet med en likvärdig förskola och skola krävs övergripande strategier för hur barn i behov av särskilt stöd ska ges förutsättningar att nå målen.

För många barn och unga innebär deras behov av särskilt stöd ett långsiktigt arbete i ett 1-20 årsperspektiv och förutsätter engagemang av alla som finns runt barnet i utvecklingen till unga människor. Den röda tråden i verksamheten är speciellt viktig för barn i behov av särskilt stöd.

Utgångspunkten är att alla barn ska, så långt det är möjligt, kunna gå i den förskola eller skola som de tillhör eller väljer. Om extra ordinära insatser krävs ska barnet ha möjlighet till stöd. Planeringen av insatserna bygger på att finna lösningar för varje enskilt barn som utgår från en helhetsbild av vad som påverkar förutsättningarna för utveckling och lärande och omfattar både miljön och den enskilde individen. På varje skola finns specialpedagoger med uppdrag att utveckla verksamheten, handleda personal och arbeta individuellt med enskilda barn.

Som underlag för resurstilldelning och inriktning för insatserna ska varje barn i behov av särskilt stöd ha ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska utgå från den individuella planen som kompletterats med olika utredningar, exempelvis läs- och skrivutredning och psykologutredning, för att kunna formulera mål, tydliggöra behov, planera och genomföra insatser som rör barnens totala skolsituation. Såväl den individuella planen och åtgärdsprogrammet ska användas som ett pedagogiskt verktyg och fortlöpande följas upp och utvärderas.

  • Publicerat: 2014-01-20 av maria.petersson1@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?