Förberedelseklass

Enligt Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever har alla nyanlända, dvs. både asylsökande och de med uppehållstillstånd, rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar på samma villkor som svenskfödda barn och ungdomar. Utbildningen ska ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända har med sig, samtidigt som den ger en introduktion i svensk skola och samhälle och en god grund i det svenska språket.

I Karlshamns Kommun tillgodoses de nyanländas speciella behov genom placering i förberedelseklasser. Undervisning för barn i åldrarna 7-12 år bedrivs på Sternöskolan och för ungdomar i högstadieåldern (13-15 år) på Österslättsskolan. Direkt efter starten i förberedelseklassen får varje elev klassplacering i sin ordinarie klass (åldersadekvat). Ambitionen är att eleven snarast möjligt ska börja gå på deltid i klassen. Oftast börjar man med de praktiskt-estetiska ämnena, men det kan lika väl vara t.ex. engelska för elever med bra kunskaper i det språket.

Förberedelseklasser har kontinuerlig intagning, vilket innebär att vi tar emot nyanlända när som helst under läsåret. Vårt uppdrag är ett ge eleverna en funktionell behärskning av det svenska språket. Tyngdpunkten ligger på basala kunskaper i och om språket, inkl. enkla matematiska begrepp. Vid högtider och genom temaarbeten får eleverna även viss omvärldskunskap. Vi lär våra elever studieteknik och ger dem möjlighet att lära sig simma. Parallellt med språkundervisningen arbetar vi med att tydliggöra värdegrunden samt påvisa sociala och kulturella likheter/olikheter.

  • Publicerat: 2012-11-26 av ylvali.stjarnkvist@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?