Missförhållande på enskild förskola/enskilt fritidshem

Enligt skollagen (2010:800) har en kommun tillsyn över enskilda förskolor och fritidshem i kommunen. Kommunen ska även fånga upp eventuella missförhållanden. 

Skollag (2010:800) 

26 kap: Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering 

2 § Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket, och

2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.  

Anmälan om missförhållanden 

Om barn/elev, förälder eller någon annan är missnöjd med eller har klagomål på enskild förskola eller enskilt fritidshem kan han eller hon anmäla detta till Karlshamns kommun som då gör en utredning.

  • Publicerat: 2017-03-30 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?