Barnomsorgstaxan

Förändring av barnomsorgstaxan fr o m 2018-05-01

- Nytt inkomsttak för maxtaxa, höjs till 46 080:-.

- Avgiften för allmän förskola fördelas jämnt på tolv månader.

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare. Från och med barn fyra utgår ingen avgift.

Förskolebarn (oavsett antal timmar)
Barn    
Barn 1 3% (max 1 382 kr)  
Barn 2 2% (max 922 kr)  
Barn 3 1% (max 461 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar och barn i behov av särskilt stöd
(för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 timmar/vecka)
Barn    
Barn 1 2,2% (max 1014 kr)  
Barn 2 1,2% (max 553 kr)  
Barn 3 0,8% (max 369 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn    
Barn 1 2% (max 922 kr)  
Barn 2 1% (max 461 kr)  
Barn 3 1% (max 461 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Skolbarn från skolår 4
Barn Upp till 15,00 tim/vecka 15,01 tim/vecka och över
Barn 1 1,4% (max 645 kr) 2% (max 922 kr)
Barn 2 0,7% (max 323 kr) 1% (max 461 kr)
Barn 3 0,7% (max 323 kr) 1% (max 461 kr)
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

Barnomsorgsavgift...

 • betalas 12 månader/år
 • debiteras alla föräldrar/familjer vid ledigheter, lov- och studiedagar (oavsett närvaro)
 • beräknas för innevarande månad och justeras eventuellt följande månad

 

Avgiftspliktiga kan vara ensamförälder, sammanboende (gifta eller ogifta) och familjehemsföräldrar. Platsinnehavaren är skyldig att lämna uppgifter om bruttoinkomst. Du lämnar dina uppgifter via Förskola och Fritidswebben. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift för barnomsorg. Kontroll av lämnade uppgifter sker genom att den inkomstuppgift som vi får från dig jämförs med taxerad årsinkomst från Skatteverket. Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Om en familj debiteras för hög avgift ska kommunen betala mellanskillnaden. Kommunen iakttar sedvanlig preskriptionstid vilket innebär återbetalning tio år tillbaka i tiden.

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa. Den sammanlagda avgiften får ej överstiga avgiften för plats.

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas följande (före skatt):

 • inkomst av tjänst
 • föräldrapenning överstigande garantinivån
 • pension
 • sjukpenning
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av statlig familjepenning
 • pensionsförmåner
 • livränta
 • vårdbidrag för funktionshindade barn (ersättningsdel)
 • ersättning till familjen (arvode/omkostnad)


Detta räknas ej som inkomst:

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • statligt studiemedel (både bidrags- och lånedelen)
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • handikappersättning
 • kommunalt bostadsstöd till personer med funktionsnedsättning
 • försörjningsstöd
 • föräldrapenning motsvarande garantinivå
 • pensionsförmåner, barn
 • underhållsbidrag/underhållsstöd
 • bidragsförskott
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning
 • Publicerat: 2018-04-04 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?