Barnomsorg/förskola

Viktig information till dig som ansöker om plats inom barnomsorgen

Just nu är det många ansökningar till barnomsorgen. Karlshamns kommun kan därför inte garantera förskoleplats enligt närhetsprincipen eller utifrån vårdnadshavares önskemål. Sökande erbjuds plats i annan förskola inom kommunen.

Förskola och fritidswebben

Förskola och fritidswebben är en e-tjänst där ni på ett enkelt sätt kan ansöka om barnomsorg, ändra schema, inkomst och kontaktuppgifter via webben.

Framöver kommer köbekräftelse, platserbjudande, schemaändring med mera via e-post. Var därför noga med att registrera en aktuell e-postadress i Förskola och fritidswebben.

För att komma till Förskola och fritidswebben och logga in, klicka på bilden ovan eller på denna länk: http://karlshamn.ist-asp.com/karlshamnpub/login.htm 

Mer information om Förskola och fritidswebben hittar du här >>

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan är öppen hela året och tar emot barn under den tid som vårdnadshavaren arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Förskolor av olika storlekar finns i alla delar av kommunen. Verksamheten styrs av förskolans läroplan och bygger på ett samarbete mellan hemmet och förskolan. Dygnet runt-verksamhet erbjuds vid behov för barn upp till 13 år.

Som pedagogisk ledare och chef för personalen har förskolechefen det övergripande ansvaret.

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg (även kallat fritids) bedrivs i form av fritidshem och avser barn i åldrarna 6–13 år som går i förskoleklass och grundskola och som har behov av omsorg utöver tiden i skolan på grund av att vårdnadshavaren arbetar eller studerar. För de äldre barnen, 10–13 år kan fritidshemmen på vissa ställen finnas i fritidsgårdarna. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. 

Barn vars vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har ej rätt till fritidshemsplats.

Fristående verksamhet

I Karlshamns kommun finns även förskolor och fritidshem drivna i enskild regi. Intresserade familjer kan ta kontakt med respektive förskola/skola.

Placering

För att få en plats inom barnomsorgen måste anmälan göras. Ansökan om barnomsorg görs på Förskola och fritidswebben. När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, ska kommunen erbjuda plats inom 4 månader. En uppmaning om att uppdatera köuppgifterna skickas ut till föräldrarna cirka 4 månader innan anmält behovsdatum. Väntetiden räknas från det datum föräldrarna har bekräftat sitt behov.

Placering hanteras av barnomsorgshandläggare i samråd med berörd förskolechef. Hänsyn tas till befintlig barngrupps storlek och åldersfördelning. Övergången mellan förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker automatiskt för de barn som behöver fritidsplats till hösten. Barn till föräldralediga avslutas i juni när allmän förskola gör uppehåll för sommarlov.

Hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål. Placering erbjuds i mån av plats, inom det område familjen bor. Så långt det är möjligt placeras barnen på en förskola inom den blivande skolans upptagningsområde. I området sker ett samarbete mellan personalen i förskola och skola. Detta innebär att barnen får en mer samplanerad verksamhet. Övergången till förskoleklass och skola underlättas.

Introduktion

Att börja i förskola är en stor förändring för barnet och familjen. Till en början är allt nytt och obekant; de vuxna, kamraterna, miljön, maten, sovstunderna osv. Framför allt måste barn och föräldrar få tillit och känna trygghet i den nya miljön och med de nya människorna. Introduktion sker under en period av max två veckor innan barnet börjar i förskolan. Introduktionsperioden är avgiftsfri vid ett tillfälle per barn. Föräldrarna är med i verksamheten enligt överenskommelse med personalen. Då barnet börjar på fritidshem kan vid behov en förälder vara med någon eller några dagar.

Tystnadsplikt

För all personal gäller sekretesslagen. Föräldrar bör iaktta tystnad gentemot utomstående beträffande övriga barn i förskolan eller fritidshemmet.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid. Vid dubbelplacering sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare. Ny anmälan kan göras först när aktuell placering är avslutad. Väntetiden kan bli upp till tre månader.

Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Tillfällig uppsägning

Tillfällig uppsägning av barnomsorgsplats, till exempel över sommarlovet för att få avgiftsbefrielse, kan inte göras av vårdnadshavare om behov av barnomsorg finns inom en period av fyra månader. Om barnomsorgsplats har sagts upp och vårdnadshavare ansöker om plats inom fyra månader från sista placeringsdagen anses placeringen har fortgått och avgift debiteras retroaktivt enligt gällande taxa.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd, med plats enligt skollagen 8 kapitlet 7  §, har rätt till avgiftsfri plats i förskola 15 timmar per vecka. Finns behov utöver dessa 15 timmar betalas avgift enligt barnomsorgstaxan. Läs mer om särskilt stöd via länken uppe till höger.

Resurscenter

En resurs för förskola, förskoleklasser och grundskola i Karlshamns kommun. I samarbete med personal i verksamheten gör resurscenter kartläggningar, hjälper till med åtgärdsprogram och utvecklar förhållningssätt och metoder för att möta alla barns behov. På resurscenter finns specialpedagoger för förskolan, samordnare specialpedagogik, talpedagog och psykologer.

Försäkringar

Barnet är olycksfallsförsäkrat under den tid som barnet vistas i förskolan eller fritidshemmet samt under fritiden.

Undantag från riktlinjer

Undantag från riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg kan göras. Skriftlig ansökan med motivering ska lämnas till förskolechef som, efter samråd med förvaltningen, beviljar eller avslår ansökan.

  • Publicerat: 2018-04-24 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
  • Etiketter: dagis,förskola,barnomsorg,dagbarnvårdare,dagpappa,dagmamma
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?