Va-enheten

Vatten och avlopp

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten finansieras endast av avgifter. Den omfattar drift och underhåll av vatten-, avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen av egen personal. Kommunen försörjer ca 29 000 personer med dricks-vatten och ca 28 000 personer med avlopp. Den producerade vattenvolymen 2007 uppgick till ca 3,7 miljoner kubikmeter. Vattenverket vid Långasjön producerar mer än 99 % av denna kvantitet. Grundvattentäkter finns i Ringamåla.

Karlshamns kommun har fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla och Halahult. Därtill finns ett 80-tal pumpstationer.

Kunderna får betala vattnet och avloppshanteringen, dels genom mätning i vattenmätare, dels genom en fast grundavgift. Mätaren ska bytas av VA-verket minst vart nionde år för att abonnenten ska skyddas mot felaktig mätning.

Underhållsarbete

Rörnätet arbetar med förebyggande underhåll i form av ledningsomläggning, översyn och utbyte av servisledningar, ventiler och brandposter samt rengöring av ledningar. Tjänster som köps är bl.a. TV- inspektion, större rotskärningar, vissa relineingar och råttbekämpning.

Akutinsatser vid vattenläckor, vattenmätarbyten, kartläggning av och åtgärdsplaner mot ovidkommande vatten i avloppsledningarna samt service och rådgivning till kunder är andra viktiga moment.

  • Publicerat: 2017-02-20 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?