Verksamhetsområde Stöd i Särskilt boende

Verksamhetsområdet består av boendeformerna särskilt boende, korttidsvård samt ett psykiatriboende.

Verksamheten har 11 enhetschefer som var och en ansvarar för sina enheters verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Enheterna har utformats så att medarbetarna skall ha möjligheter att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. En pågående process är att kvalitetssäkra och tydliggöra medarbetarnas uppdrag beträffande kontaktmannaskapet, genomförandeplanen, dokumentation och strukturen i arbetet.

Verksamheten präglas av omvårdnadspersonalens engagemang och vilja till förbättring. Arbetssättet har gått från gruppfokus till individfokus, det vill säga att det är fokus på varje enskild individs kvalité. Verksamhetsområdet har teamledare anställda som har kontinuerlig handledning för att bidra till utveckling av kvalitén för den enskilde vårdtagaren i samarbete med kontaktmannen. Teamledaren är en vårdpersonal som har i uppdrag att tillsammans med övriga medarbetare utveckla enheten. Teamledaren arbetar inom arbetslaget med ett målinriktat kvalitetsarbete.

Sjuka äldre har ett särskilt stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Detta ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över yrkes- och organisationsgränser. Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställas.

  • Publicerat: 2018-01-16 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?