Foto: Roger Karlsson

Kommunfullmäktige 20 mars

2017-03-20 | Påverka
Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Besked från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Tommy Larsson (V) och Jan-Olof Blom (V)

Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 28 februari 2017 till och med den 14 oktober 2018 Tommy Larsson (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Monica Andersson (V). Till ny ersättare efter Tommy Larsson utses Jan-Olof Blom (V).

Kommunfullmäktige beslutade att lägga beskedet till handlingarna.

Lägesrapport från NetPort Science Park

VD Samuel Henningsson gav en lägesbeskrivning av NetPort Science Park, en av Sveriges 30 science parks – en viktig innovationsarena för hela kommunen.

Taxor för padeltennis

Kommunfullmäktige beslutade följande taxor för padeltennisbanan:

 • Hyra av banan − 240 kr/h
 • Hyra av racket − 30 kr/h
 • Hyra av bollar − 30 kr/h/tre bollar

 

Under våren 2017 kommer en padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Banan kommer att vara tillgänglig för allmänheten och bokningsbar via Väggabadet. Inledningsvis kommer öppettiderna i princip att sammanfalla med Väggabadets tider. I framtiden är tanken att banan ska kunna bokas via webben och att öppettiderna därmed kan förlängas.

Försäljning av fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens bostadsrättförening Karlshamnshus 11

Kommunfullmäktige beslutade att sälja fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus 11 för 300 000 kronor. Bostadsrättsföreningen har hittills arrenderat fastigheten för parkeringsändamål.

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors

Kommunfullmäktige beslutade att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten samt att anläggningsavgifter därefter ska beräknas enligt gällande VA-taxa.

VA-enheten får i uppdrag att skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet.

I samband med revidering av VA-planen ska alternativ hantering av vatten och spillvatten särskilt belysas.

Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 med flera i Asarums centrum. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Asarums centrum längs med Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en annan utformning.

Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017−2020

Kommunfullmäktige beslutade att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017– 2020.

Biblioteksplanen är ett styrdokument som beskriver verksamhetens uppdrag för personal och beslutsfattare samt beskriver verksamhetens utbud och service för medborgarna.

Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till resepolicy för Karlshamns kommun. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade riktlinjer om resor enligt denna policy.

Motion om hissning av den romska flaggan

Kommunfullmäktige beslutade att inte godkänna motionen.

Sara Månsson Möllergrens (MP) motiveringen till att just den romska flaggans nationaldag ska högtidlighållas är att de är en erkänd minoritet samt har varit och är fortfarande en utsatt minoritet.

Övervägande:
I Sverige liksom i Karlshamn lever idag folk med många olika nationella ursprung. Till de erkända minoritetsgrupperna räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Enligt kommunens regler för flaggning används enbart den Svenska flaggan förutom på FN-dagen, europadagen och vid vänortsbesök.

Motion om att genomföra ett projekt med kill- och tjejgrupper

Kommunfullmäktige besvarade motionen med att konstatera att en sådan verksamhet redan bedrivs.

Jens Henningsson och Monica Andersson (V) föreslår i en motion att Karlshamns kommun genomför ett kill- och tjejprojekt, gärna i samverkan med ideella organisationer samt att man därefter utvärderar projektet. Syftet ska vara att skapa trygghet för ungdomar samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män.

Motionen har remitterats till BUS-nämnden som konstaterar att kill-/tjejgruppsverksamhet redan finns i den fortlöpande undervisningen.

 • I årskurs 7 genomgår alla elever två “lära känna” dagar, som består av en heldag på räddningstjänsten och en heldag på friluftsbas Kofsa. Detta är ett samarbete mellan räddningstjänsten, fältgruppen och fritidsgårdarna.
 • I årskurs 8 genomgår alla elever en temavecka om sex och samlevnad på alla högstadieskolor.
 • I årskurs 9 har eleverna chans att åka på kille-tjej-läger i fritidsgårdarnas regi. Detta läger är i två delar; hösten handlar om kärlek, identitet, kamratskap, föräldrar etc. Våren handlar om brott och straff, lag och rätt samt ANDT (information om riskerna med alkohol, narkotika, droger och tobak) Hela lägret handlar om att ungdomarna ska våga vara sig själva och stärkas i sina egna identiteter. Detta läger innefattar fyra övernattningar.
 • På vissa skolor/fritidsgårdar finns även grupper för mellanstadieelever där fokus är på att våga vara sig själv och trygga sin identitet.

 

Mot denna bakgrund finns det inte skäl till att starta ett projekt med kill- och tjejgrupper.

Motion om valkretsar i Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen.

Magnus Gärdebring (M) föreslår i motionen att kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.

Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt. Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 röstberättigade personer.

Interpellation om kommunens isfabrik – Magnus Gärdebring (M)

”Kommunstyrelsen beslutade 17 februari, 2015 att köpa fastigheten Karlshamn 5:10 (Isfabriken). Motiveringen till köpet då var att fastigheten hade ett strategiskt värde inom ramen för utvecklingen av Väggaområdet. Den 1 februari, 2017 beslutade Byggnadsnämnden att avbryta fortsatt planarbete i området. Detta innebär att detaljplanen från 1958 fortfarande gäller i området. I detaljplanen framgår att ”…betecknat område får användas endast för hamnändamål och får bebyggas endast med byggnader som hava samhörighet härmed.” Fastigheten kostade kommunen 710 000 kronor att köpa för två år sedan. Under föregående år kostade fastigheten 198 400 kronor i drift och kapitalkostnader. Vi moderater motsatte oss kommunens köp av fastigheten.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson:

 1. Anser du att isfabriken fortfarande är av strategiskt värde för kommunen? – I så fall på vilket sätt?
 2. Vilka planer finns i nuläget för isfabriken?”

 

Svar: Ja, isfabriken har fortfarande ett strategiskt värde för väggaområdets utveckling, säger Per-Ola Mattsson (S). Området är avsett för industriell verksamhet och fritidsverksamhet med fler båtplatser och servicecenter samt för att området ska kunna utvecklas till ett trivsamt område att vistas i. Förslag på hur området ska utvecklas kommer att presenteras under våren.

Parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod som ska bestå av kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna. Vidare beslutade kommunfullmäktige att utse kommunfullmäktiges ordförande till ordförande i beredningen och administrative chefen till beredningens sekreterare.

 • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
 • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?