Foto: Annette Sandberg

Kommunfullmäktige tog emot goda råd från ungdomar

2017-11-27 | Påverka
Ungdomar i Blekinge har för andra året i rad fått möjlighet att under tre ferieveckor arbeta med barnkonventionen och tobaksförebyggande insatser. Resultatet presenterades under kvällens kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) fick komma fram till podiet och ta emot sex goda råd för att minska rökning bland ungdomar.

Sarah, Oscar och Emil fick inleda kvällens kommunfullmäktige tillsammans med sin handledare, Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun. Ungdomarna presenterade sina nya kunskaper om tobaksindustrin och dess effekt på både miljö och hälsa. Avslutningsvis överlämnade de en inramad tavla med följande goda råd:

  • Vi vill att skolan används i högre utsträckning för att sprida kunskap om tobak.
  • Vi vill se fler tobaksfria offentliga platser för att skydda barn och unga från tobak.
  • Vi vill att skolorna satsar hårdare på att uppnå tobaksfri skoltid.
  • Vi vill att ni arbetar för en begränsad återförsäljning av tobaksprodukter.
  • Vi vill ha en bättre kontroll av försäljningsställen som säljer tobak
  • Vi vill att unga som använder tobak ska få stöd och hjälp av vuxna i skolan så att de som vill kan sluta.

Nedan följer en sammanfattning av beslut fattade under kommunfullmäktige

Folkhälsopolicy   

Karlshamns folkhälsopolicy har fokus på ett helhetsperspektiv där social hållbarhet är centralt.  Detta innebär att kommunen sätter fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen så att Karlshamn kan fortsätta att växa till en hållbar stad. Folkhälsopolicyn ska vara vägledande och stödjande för kommunens fortsatta folkhälsoarbete. En handlingsplan kommer att tas fram med utgångspunkt i folkhälsopolicyn som sedan antas av kommunstyrelsen och revideras efter behov

Kommunfullmäktige besluta att anta folkhälsopolicyn.

Yttrande över begäran om att utöka NetPort Science Parks borgensram

Kommunfullmäktige beslutade att utöka borgensramen för NetPort Science Park från 19 miljoner kronor till 24 miljoner kronor från och med 2018.

Anledningen är att NetPort Science Parks genomför större projekt där projektmedel betalas ut retroaktivt.

Lokala ordningsföreskrifter – revideringar

Kommunfullmäktige godkände förslaget till reviderade ordningsföreskrifter som har tagits fram med hänsyn till förvaltningsrättens dom. Förslaget innebär att förbud mot fyrverkeri endast gäller på offentliga platser.

Inrättande av kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta ett kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård samt att godkänna förslaget till reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård. 

Rådet ska vara ett organ för samråd och dialog avseende övergripande landsbygds- och skärgårdsfrågor i Karlshamns kommun. Rådet ska aktivt arbeta för att göra landsbygden och skärgården i Karlshamns kommun mer attraktiva att bo och verka i.  

Höjning av Va-taxa, brukningsavgifter 2018

Kommunfullmäktige beslutade att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % samt att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

Beslutet innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m3 till 17,10 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år.

Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). Anläggningsavgifterna kommer att vara oförändrade under 2018.

Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 2018

Kommunfullmäktige beslutade att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 26 kronor att gälla från och med 1 januari 2018, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 900 kr/t i de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.

Egenavgifter för hjälpmedel

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samverkansnämndens förslag till egenavgifter för hjälpmedel.

Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopediska hjälpmedel.

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden - Thomas Qvarnström (MP)

Kommunfullmäktige beslutade att utse Thomas Qvarnström (MP) som ersättare för Mikael Wigermo (MP) i byggnadsnämnden fram till och med 2018.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?