Foto: Annette Sandberg

Kommunfullmäktige 18 juni

2018-06-18 | Påverka
VA-verksamheten kommer att bolagiseras. Parkeringsytor kommer att rustas upp och detaljplanen för Jössarinken godkändes. Detta är några av de beslut som kommunfullmäktige fattade under kvällens möte. Inledningsvis fick ledamöterna information från SKL om hat och hot mot förtroendevalda som tenderar att öka när det är valår.

Utbildning om hat, hot och våld mot förtroendevalda

Sveriges kommuner och landsting (SKL) satsar på att utbilda förtroendevalda om hat, hot och våld. Statsvetare Agneta Blom från SKL var inbjuden till kvällens kommunfullmäktige för att berätta om satsningen och informera om hur den generella bilden ser ut. Hat, hot och våld kan öka i samband med valår, och det är framförallt de yngre förtroendevalda och personer med annan än svensk etnisk bakgrund som upplever utsatthet. Generellt sätt är det även heltidsanställda förtroendevalda och de som är aktiva på sociala medier som är mer utsatta än övriga. En växande andel förtroendevalda som känner sig utsatta väljer att inte uttala sig offentligt i vissa frågor.

Region Blekinge, överföring av verksamheter samt skatteväxling

Kommunfullmäktige beslutade att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med att kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun.

Kommunfullmäktige beslutade aven att godkänna förslaget till skatteväxling som innebär att Landstingen Blekinge höjer utdebiteringen med 45 öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt

Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande. Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet och medlemsbidraget för trafiken. Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via Region Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik med buss och båt.

Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 (Jössarinken)

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna detaljplanen för Jössarinken för att göra det möjligt att utöka isytan i anslutning till den befintliga ishallen i Mörrum.

Projektuppstart av återvinningscentral för VMAB på Munkahus.

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 10 miljoner kronor under 2018 och 15 miljoner kronor under 2019 i investeringsbudgeten och att finansiering sker genom ökad upplåning. Detta för att frigöra yta för att kunna bygga en ny brandstation i Karlshamn. Planen är att åstadkomma denna yta genom att flytta befintlig återvinningsstation till Munkahus, det vill säga bygga en ny återvinningsstation. Det är lämpligt även med utgångspunkt i kraven på en modern återvinningsstation. Dagens återvinningsstation i Tubbaryd är liten och lever inte upp till dagens krav utifrån arbetsmiljö, antal fraktioner, utvecklingsmöjligheter med mera. Tanken är att VMAB ska hyra återvinningstationen av Karlshamns kommun genom ett hyresavtal på 25 år med avskrivningstid 25 år.

Projekteringsmedel till skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram

Kommunfullmäktige beslutade att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med fem miljoner kronor genom ökad upplåning samt att omfördela medel i investeringsbudgeten 2018 till projektet.

Upprustning av parkeringsytor

Kommunfullmäktige beslutade att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 800 000 kronor för upprustning av parkeringsytor. Syftet är att befintliga parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan nyttjade ytor.

Bolagisering av VA-verksamheten

Kommunfullmäktige beslutade att VA-verksamheten ska bolagiseras 2019 och organiseras som helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB. Ett omfattande analys- och utvecklingsarbete inom VA-verksamheten har identifierat ett antal frågeställningar som behöver hanteras för att kunna anpassa verksamheten till förändrade krav och behov.

Antagande av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022

Med anledning av översyn av arbetssätt och rutiner i samband med ny dataskyddsförordning har behovet uppstått att anta ett nytt övergripande styrdokument för IT-området. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna IT- och informationssäkerhetspolicyn.

Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade att anta Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen har därmed upphört att gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna de reviderade ordningsföreskrifterna för torghandeln. Det innebär att tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av Karlshamns kommun, tider justeras, reglerna kring julgransförsäljning förtydligas. Cykling är fortsatt tillåtet på torget.

Motion om solceller - Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP)

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna motionen.

Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader och att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma Motionärerna anför att solceller har blivit en viktig beståndsdel i omställningen till en hållbar livsstil som klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs betydligt större utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.

Resultatrapporter per april 2018

Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-04-30 som sammanställts och redovisats för kommunfullmäktige.

I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk analys. Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus 11,6 miljoner kronor vilket är 21,2 miljoner kronor sämre än budget. I det prognosticerade helårsresultatet ingår VA:s resultat med +2,5 miljoner kronor. I helårsprognosen ingår planerade och genomförda effektiviseringar med 38 miljoner kronor och minskade sjukkostnader med 2 miljoner kronor.

Finansrapport per 2018-04-30

En finansrapport per 2018-04-30 har upprättats där det framgår att kommunens låneskuld är 185 miljoner kronor. Genomsnittsräntan uppgår till 1,7 procent och andelen bundna lån uppgår till 70 procent.

Antagande av Avfallsplan

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avfallsplanen.

Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för kommunen. En avfallsförordning ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.

Nybyggnation av LSS-bostad, Asarum 3:2

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 4,4 miljoner kronor under 2018 och 7 miljoner kronor under 2019 i investeringsbudgeten och att finansiering sker genom ökad upplåning.

Tillstånden för tillfälliga paviljonger för LSS-boende vid Östralycke håller på att gå ut. Därför behöver man titta på en annan lösning. Att flytta paviljongerna till ett nytt läge skulle under en femårsperiod kosta cirka 8 miljoner kronor. Detta är en kostnad som man bör jämföra med att bygga en ny byggnad för samma verksamhet vilket skulle kosta 11,4 miljoner kronor.

Interpellation om uppföljning av beslut - Anders Englesson (MP)

Miljöpartiet kan konstatera att flera av våra bifallna motioner efter flera år inte blivit genomförda. Vad det beror på är svårt att säga, men oavsett orsaken är det ett demokratiskt problem som både kan och bör åtgärdas genom uppföljning exempelvis på kommunens hemsida och i protokoll. Redan 2012 beslutade fullmäktige efter vår motion att de ytor i Yttervägga och Vettekulla som är allmän platsmark ska märkas ut eftersom sådana ytor, särskilt längs strandlinjen, ofta ser ut att vara privata och därmed hindrar allmänhetens tillträde. Detta har aldrig genomförts. Ej heller har den motion gällande graffittivägg som fullmäktige beslutade om i januari 2015 blivit verklighet. Och hur ser rutinerna ut gällande återvinningscontainrar på kommunal mark, som fullmäktige beslutade om härom året? Att skapa möjlighet att lämna användbara saker vid återvinningsstationerna som beslutades av KF 2013 har inte heller blivit verklighet. Sedan det blivit lagstadgat att göra som motionen säger har saken dock börjat figurera i kommunstyrelsens beslutsuppföljning och den säger att det ska vara genomfört i september i år. Beslutet om att använda häst i exempelvis skogsarbete i kommunens tätortsnära skogar finns inte med i några uppföljningar. Ej heller går det att följa hur det går med att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester och bakterier vilket fullmäktige ganska nyligen beslutade.

Mot denna bakgrund undrar vi: Borde det inte finnas en möjlighet för fullmäktiges ledamöter och allmänheten att följa hur det går med genomförandet av de beslut som fattas?”

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) besvarade frågan genom att bekräfta att besluten absolut bör följas upp och redovisas.

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, kvartal 1 2018

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna rapporten.

Omsorgsnämnden är skyldig enligt socialtjänstlagen att rapportera gynnande ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal 1 2018 rapporterades totalt 19 individrapporter för gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Samtliga beror på att den enskilde tackat nej till erbjudandet. För 17 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad. För två av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende.

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom nämnden för arbete och välfärd, kvartal 1 2018 2018/1424

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna rapporten.

Nämnden för arbete och välfärd är skyldig enligt socialtjänstlagen (SoL) att rapportera gynnande ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För perioden rapporteras totalt 19 individrapporter som fördelas enligt följande: LSS, 1 avser bostad för vuxna. SoL, 18 stycken varav 7 avser beslut om kontaktperson, 9 avser beslut om kontaktfamilj, en avser beslut om boendestöd samt en avser beslut om öppenvårdsinsats/samtalsstöd.

Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Liz Wennerbergs (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt och som ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Jörgen Kronsell (MP) för tiden till och med 2019-12-31. 

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?