Foto: Annika Bergh

Beslut från kommunfullmäktige 19 februari

2018-02-19 | Påverka
Årets första kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om att genomföra en ny nämndsorganisation, erbjuda fiberanslutning till alla permanentboende på landsbygden och undersöka om och hur hästen bland annat ska kunna användas i kommunens skogar och parker. Här följer en sammanfattning av det och övriga beslut som förhandlades under kvällens möte.

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018

Då alla partier som sitter representerade i fullmäktige har kommit in med sin redovisning och sitt granskningsintyg beslutade kommunfullmäktige att betala ut kommunalt partistöd för 2018 till samtliga partier, i enlighet med Regler för kommunalt partistöd.

Ny bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB

Med anledning av att kommunen förvärvat Kreativum i Blekinge AB har en ny bolagsordning tagits fram. Bolagsordningen överensstämmer med de krav som ställs på ett kommunalt företags bolagsordning i kommunallagen. Fullmäktige fastställde ny bolagsordning för Kreativum.

Revidering av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2018

Räddningstjänsten Blekinge Väst har begärt en revidering av taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eftersom ett fel upptäckts i de tidigare taxorna. Felet resulterade i att taxorna blev för höga. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa taxorna för 2018 i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges reviderade förslag av den 6 december 2017.  Beslutet gäller från och med att det vunnit laga kraft.

Fullmäktige skickade även vidare frågan till Räddningstjänsten som ledamoten Jörgen Lennartsson (SD) lyfte om att det borde vara billigare att rengöra/sota miljögodkända värmepannor istället för dyrare som det är idag, eller att samma avgift ska gälla för alla pannor - miljögodkända eller inte.

Reviderad oljeskyddsplan för Blekinge län

Översynen av oljeskyddsplanen har lett till uppdateringar och anpassningar av verksamheten så att den är aktuell. Vidare har de olika samordningsansvar som krävs för att effektiviteten ska öka specificerats. Uppdatering med nulägesbeskrivningar och nationellt tillkommande materiel har gjorts samtidigt som de administrativa delarna förenklats så långt möjligt. Fullmäktige antog under kvällens sammanträde den reviderade oljeskyddsplanen för Blekinge, men inte bilagorna till planen, eftersom dessa kan förändras beroende av utveckling inom de olika kommunerna och dessutom ett antal checklistor som till sin karaktär kan förändras löpande efter nya erfarenheter. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i Karlskrona, Ronneby, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Bostadsförsörjningsprogram 2019

Nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2012- 2017. Riktlinjerna ligger till grund för kommunens strategiska bostadsplanering. Men eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs, samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar som då inte kunde förutspås har stadsbyggnadsavdelningen gjort bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och framåt.

Fullmäktige beslutade att kommunens nuvarande bostadsförsörjningsprogram ska förlängas och gälla under 2018. Ett nytt program ska antas till hösten.

Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning

Kommunfullmäktige avslog motionen från Tommy Strannemalm (SD) och Gudrun Johansson (SD) om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning i ett utskott eller en nämnd.

Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet

Kommunfullmäktige sa ja till Miljöpartiets förslag att initiera en undersökning kring om och hur häst kan användas i kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst i kommunens verksamheter.

Politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Från och med nästa år 2019, ska den kommunala verksamheten styras genom en ny nämndsorganisation som bland annat innebär att Tekniska nämnden och Fritidsnämnden slås ihop till en nämnd. Antalet ledamöter minskar med två i flera av nämnderna och inför nästa år ska varje nämnd ha en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande, dock ej i överförmyndarnämnden där endast ordförande och en vice ordförande ska utses. Ordförande och förste vice ordförande ska utses från majoriteten och andre vice ordförande ska utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning gäller. Den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör. Det blir också en ökning och förenkling av partistödet.

Förslag om upphävande av kommunfullmäktiges beslut om gemensamma protokollsmallar

De kommunala bolagen ska inte längre i likhet med de kommunala nämnderna behöva lägga ut sina mötesprotokoll offentligt framöver. Detta med hänsyn till affärssekretess och den konkurrens som råder inom bolagsvärlden. Kommunstyrelsen ska arbeta fram riktlinjer för hur protokoll ska utformas och hanteras inom kommun och koncern framöver. Dessa ska ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns mellan bolag och nämnd.

Fiberutbyggnad i hela kommunen

Efter votering föreslagen av oppositionsrådet Magnus Gärdebring (M) beslutade majoriteten av kommunfullmäktige att ärendet inte skulle återremitteras utan avgöras under kvällens möte.  Det blev således ett ja till att ge Karlshamn Energi AB uppdraget att erbjuda fiberanslutning till alla permanentboende på landsbygden i Karlshamns kommun senast 1 januari 2022. Detta till en kostnad av cirka 70 miljoner kronor. Finansieringen av fiberutbyggnaden görs inom Stadsvapenkoncernen. Anslutningskostnaden för det enskilda hushållet på landsbygden ska vara detsamma som för hushåll i tätorterna.

Interpellation om patientsäkerhet m.m.

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) ställde frågor angående patientsäkerhet, säkerställning om tillräcklig personal och kompetensutveckling till omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S). Detta med anledning av att åtta kommunala sjuksköterskor av 25 slutat den senaste tiden. Leif Håkansson svarade att han inte alls såg att patientsäkerheten är hotad, att nya (och gamla som valt att komma tillbaka) sjuksköterskor är på väg in, att företagshälsovården är inkopplad för att intervjua alla sjuksköterskor så att arbetsmiljön ska bli bättre genom utvecklings- och förändringsarbete och att kommunen tillhandahåller kontinuerlig kompetensutbildning bland annat tillsammans med Landstinget. 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?