Information om hur vi hanterar dina personuppgifter (GDPR)

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Inom Karlshamns kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du som Karlshamnsbo ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och i resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post och när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Karlshamns kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, den som behöver vård eller annan stödinsats eller i Karlshamnsbor som av någon anledning har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel handa om att:

 • tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar.
 • utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, till exempel att hantera bygglov och planera mark.
 • ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
 • genomföra arbetsmarknadsåtgärder och integrationsinsatser på arbetsmarknaden.
 • samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • genomföra val.
 • nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden. Personuppgifter kan till exempel förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning

 

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling, exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Servicecenter. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Vem är dataskyddsombud i Karlshamns kommun?

Som kommun är vi skyldiga att utse ett dataskyddsombud som bland annat fungerar som kontaktperson och sakkunnig i frågor som rör personuppgiftsregister.

Dataskyddsombudet för Karlshamns kommun heter Therese Jigsved och finns tillgänglig via telefon 0472-39 10 16 eller via mail: dataskydd@sydarkivera.se.

 • Publicerat: 2018-10-04 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?