Brottsförebyggande rådet

Karlshamns brottsförebyggnade råd är ett samarbete mellan Karlshamns kommun, Polismyndigheten i Blekinge län, Brottsofferjouren i Karlshamn och brottsförebyggande rådet i Sverige.

Vi är övertygade om att det går att förebygga brott!
...åtminstone till stor del. Men för att detta ska lyckas krävs ett stort engagemang, mycket kunskap, uthållighet och inte minst ett smidigt och aktivt arbete.

Ett samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lokala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska minska. Viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet är till exempel skolor, polis, föreningar, fastighetsägare, föräldrar, organisationer, media, försäkringsbolag, socialtjänsten och näringslivet.

Karlshamns kommun samarbetar med det nationella BRÅ, som fortlöpande förmedlar värdefull kunskap och stimulerar det brottsförebyggande arbetet.

Genom offensiva brottsförebyggande åtgärder kan vi tillsammans nå långt!

Målsättning

Syftet är att hålla kontakt mellan kommunens verksamheter, polisen samt frivilligorganisationer för att förebygga brott.

Målsättningen är att verka för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Karlshamns kommun genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete.

Alla som bor, lever och verkar i kommunen har en möjlighet att påverka det brottförebyggande arbetet. Dialog och samverkan är nyckelord i detta sammanhang.

Organisation

En kommunal styrgrupp, organiserad under kommunstyrelsen, är det samverkande organet för brottsförebyggande frågor. Styrgruppen består av representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden, BUS-nämnden, gymnasienämnden, teknik- och fritidsnämnden, representanter från berörda kommunala verksamheter, polisen samt brottsofferjouren i Karlshamn. Folkhälso- och BRÅ-samordnaren står som kontaktperson för det brottsförebyggande arbetet i Karlshamn.

Verksamhet

I Karlshamn har det sedan år 1999 funnits lokala brottsförebyggande råd i varje kommundel, med syfte att förebygga brottslighet och öka tryggheten för invånarna.

Brottförebyggande åtgärder kan syfta till att antingen påverka individers brottsbenägenhet eller förekomsten av brottsskapande situationer. Den förra typen av åtgärder kallas social prevention (social förebyggande insats) medan den senare typen av åtgärder kallas situationell prevention (förhindra och minska brottstillfällena).

Den sociala preventionen handlar om att tidigt ge akt på avvikande beteende hos barn och ungdomar och att så tidigt som möjligt gå in och korrigera dessa.

Den situationella preventionen handlar således om att försvåra genomförandet av brottsliga gärningar, öka risken för upptäckt, reducera lönsamheten av brottet och försvåra bortförklaringar.

Strategin för det lokala brottsförebyggande arbetet bör omfatta båda inriktningarna.

  • Publicerat: 2012-06-27 av Webbredaktion
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?