Beslut och påverkan

Sveriges EU-medlemskap har inneburit att aktuella samhällsfrågor som behandlas på EU-nivå alltmer påverkar livet i Karlshamn – både med avseende på kommunens verksamhetsområden och direkt på kommuninvånarnas vardag. EU förfogar över ett antal instrument för att driva sin agenda. Dessa kan delas in i bindande och icke bindande EU-initiativ. Bindande rättsakter omfattar förordningar, direktiv och beslut. Skillnaden består i att förordningar gäller direkt och likadant i alla medlemsländer efter att den trätt ikraft medan direktiv sätter upp bindande mål utan att precisera hur medlemsländerna ska gå till väga för att uppfylla dem. Regler och bestämmelser som beslutas av EU:s institutioner måste hänvisa till en fördragsartikel eller till andra rättsakter.

Exempel på EU:s icke bindande instrument är:

  • Policydokument och strategier som anger riktlinjer som tydliggör EU:s prioriteringar inom specifika områden,
  • Fonder och program som ger ekonomiskt stöd för att underlätta arbetet med att uppfylla överenskomna mål och strategier på EU-nivå,
  • Forskning, övervakning och datainsamling
  • Främjande av länderöverskridande utbyte, samarbete och benchmarking vilket skapar utrymme för medlemsländerna att utbyta goda erfarenheter, lära av varandra och sätta upp gemensamma mål för politiken.
  • ”Naming and shaming” innebär att de medlemsländer som ligger långt framme i ett specifikt område lyfts fram som goda föredömen medan de som ligger efter och inte lever upp till EU:s förväntningar blir uthängda.

 

Med de icke bindande initiativen har EU möjlighet att påverka utvecklingen även inom områden där man saknar så kallad rättslig grund. Det finns idag få områden där kopplingen till EU-nivån helt saknas.

EU:s beslutsförfarande

Sveriges riksdag har överfört beslutanderätt till EU:s institutioner inom ett antal områden. EU:s rättsakter antas genom gemensamt beslut av Europaparlamentet och ministerrådet på förslag från kommissionen (ordinarie lagstiftningsförfarande). Kommissionens generaldirektorat ansvarar för att ta fram förslag till lagstiftning inom sina respektive ansvarsområden. Under denna process konsulteras många aktörer, däribland kommuner och andra lokala och regionala aktörer.

  • Publicerat: 2012-07-18 av daniel.andre@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?