Så styrs kommunen

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt. De kan också vara organiserade på olika sätt. Vissa uppgifter måste kommunerna sköta och då bidrar i regel staten med pengar. Det gäller till exempel skolor, daghem, hemvård för äldre, socialt bistånd, miljö- och hälsoskyddsarbete. Andra uppgifter är frivilliga som till exempel att driva fritidsgårdar. De kommunala befogenheterna kan förändras med hänsyn till samhällets ändrade behov.

Kommunfullmäktige är riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunens regering som kallas kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, så finns det nämnder för olika specialområden.Till varje nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation, som till exempel utbildningsförvaltning. Fördelningen av uppgifter mellan stat och kommun har under årens lopp växlat. Verksamheter har främst flyttats från statliga till kommunala organ. I valet mellan statligt och kommunalt ansvar har man valt att bygga ut den kommunala verksamheten. En decentraliserad förvaltning har ansetts vara väsentlig från demokratisk synpunkt. I kommunen är det lättare att hålla fortlöpande kontakter mellan beslutsfattare och enskilda.

Så fattas kommunala beslut

Beslut kan fattas av fullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller tjänsteman beroende på vilken fråga det gäller. Fullmäktige sammanträder vanligen en gång per månad. Sammanträdena är offentliga och måste kungöras på en officiell anslagstavla en vecka före sammanträdet. Minst hälften av fullmäktiges ledamöter måste vara närvarande för att ett beslut ska kunna fattas.

Beslut i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska redovisas i protokoll. Ett protokoll ska alltid innehålla en redogörelse för ärendet förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och därmed tillgänglig för alla.

  • Publicerat: 2017-01-16 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?