Rapporter 2017

Granskning av kommunens Överförmyndarnämnd

En mindre granskning har gjorts av överförmyndaren för att se vilka risker som finns i verksamheten och vad som görs för minska riskerna. En del av överförmyndarens kostnader ersätter staten men det krävs att överförmyndaren ansöker om det. Granskningen visar att det finns bra rutiner för att begära tillbaka pengar och samarbetet med ekonomikontoret fungerar bra. Däremot bör överförmyndaren utveckla sina egna bedömningar av risker i verksamheten för att bli bättre. Det gäller även den interna kontrollen och dokumentationen i akterna. 

Granskning av kommunens detalj- och bygglovsprocess

Vi har granskat byggnadsnämnden hantering av detaljplaner och bygglov. Granskningen visar att nämnden följer plan- och bygglagens krav för detaljplaner. Det finns också ett bra arbetssätt för beslut om detaljplaner.

 När det gäller bygglov säger lagen att det får ta högst 10 veckor för byggnadsnämnden att besluta om ett bygglov. Nämnden ska också meddela den som sökt bygglovet när ansökan är komplett. I år har det beslutats i ca 200 bygglov. Granskningen visar att nämnden inte helt uppfyllt plan- och bygglagens olika krav. I drygt 100 granskade bygglov har det tagit längre tid i sex av byggloven och i 23 fall har nämnden inte meddelat att ansökan är komplett.  Vi tror att detta delvis kan bero på att bygglovshandläggarna inte har tillräckligt datorstöd för handläggningen. Det tar nämnden ca 27 dagar att fatta ett beslut om bygglov efter det att ansökan är komplett. I jämförelse med andra kommuner är detta bra. Några av de som sökt bygglov har blivit intervjuade och nämnden får överlag bra betyg.  

  • Publicerat: 2017-12-11 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?