Vatten och avlopp

Sommarvatten 2018

Från och med den 15 april kommer sommarvattnet för de sista abonnenterna vara påkopplat. Arbetet med påkoppling av sommarvattnet startar denna veckan. 

Verksamhetsbeskrivning

Vatten och avlopp finansieras endast av avgifter. Avgiften omfattar drift och underhåll av vatten-, avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen av kommunens egen personal. Kommunen försörjer cirka 29 000 personer med dricksvatten och cirka 28 000 personer med avlopp. Den producerade vattenvolymen 2016 uppgick till cirka 3,8 miljoner kubikmeter. Vattenverket vid Långasjön producerar mer än 99 % av denna kvantitet. Grundvattentäkt finns i Ringamåla.

Karlshamns kommun har följande fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla och Halahult. Därtill finns ett 90-tal pumpstationer.

Kunderna får betala vattnet och avloppshanteringen, dels genom mätning i vattenmätare, dels genom en fast grundavgift. Mätaren ska bytas av VA-verket minst vart nionde år för att abonnenten ska skyddas mot felaktig mätning.

Utbyggnadsområden av vatten och avlopp som beslutats i gällande VA-plan

Här kommer vi efter hand att publicera information om hur utbyggnaden av vatten och avlopp för respektive påbörjat utbyggnadsområde - Granefors, Brorstorp och Ire. Denna information kommer att uppdateras efterhand som ny information finns.

Granefors

Verksamhetsområdet för Granefors är beslutat i Kommunfullmäktige och beslutet har vunnit laga kraft, dvs vilka fastigheter som omfattas av utbyggnaden är 'spikade'. Provtagning avseende föroreningar i mark kring Granefors Bruk är avslutad. Marken innehåller föroreningar som måste hanteras i utbyggnaden. Upphandling av entreprenör för arbetets utförande pågår.

Brorstorp

Permanent beläggning av vägen genomförs efter att sättningar etc avtagit.

Ire

Tidigt informationsmöte hölls våren 2017. Enkät som skickats ut avseende hur boende i området upplever kvalitet och kvantitet för vattnet från egna brunnar visade att egen dricksvattenförsörjning fortsatt är det bästa alternativet. Utredning för placering av en framtida avloppsanläggning pågår. Utbyggnad i tid kommer att förskjutas framåt i tid. Hur lång tid detta handlar om publiceras här när revideringen av VA-planen är färdig och beslutad. I dagsläget är revidering av VA-planen framflyttad till hösten 2018.

 

RörnätUnderhållsarbete

Rörnätet arbetar med förebyggande underhåll i form av ledningsom-läggning, översyn och utbyte av servisledningar, ventiler och brandposter samt rengöring av ledningar. Tjänster som köps är bland annat TV-inspektion, större rotskärningar, vissa relineingar och råttbekämpning.

Akutinsatser vid vattenläckor, vattenmätarbyten, kartläggning av och åtgärdsplaner mot ovidkommande vatten i avloppsledningarna samt service och rådgivning till kunder är andra viktiga moment som ingår i verksamhetens ansvarsområde.

Här kan du se alla pågående och planerade VA-arbeten i kommunen.

  • Publicerat: 2018-11-07 av linda.holm@karlshamn.se
  • Etiketter: VA-enheten,VA
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?