Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag - BAB
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Bostaden
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt bostadsunderhåll. Ansökan görs av enskild person, vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även den bostaden anpassas. Alla personer som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare för bostaden måste ge sitt medgivande till sökta åtgärder.

Vad ges bidrag till
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan användas för att till exempel ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgöring av gångvägar med mera. I samband med allergisanering lämnas bidrag för till exempel utbyte av olämpligt golv- och väggmaterial.

Olika funktionshinder
Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning.

Vem kan ansöka om bidrag
Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Äger du inte bostaden behövs medgivande från fastighetsägare. Medgivande behövs även från andra med nyttjanderätt av bostaden.

Reparation och service
Du kan få bidrag för reparation och service av tekniskt avancerad utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Det handlar om utrustning såsom automatisk dörröppnare, hissar, höj- och sänkbara köksskåp, spol- och torktoaletter m.m. För övriga anpassningsutrustningar såsom ledstänger, ramper, duschkabiner m.m. lämnas inte reparationsbidrag, då dessa åtgärder betraktas som normalt bostadsunderhåll. Du anlitar entreprenör för reparationsåtgärden och ansöker om reparationsbidrag. Till din ansökan ska du bifoga kopia på fakturan för reparationen.

Medgivande om återtagande
Har du inte längre behov av din bostadsanpassning kan kommunen i vissa fall vara intresserad av att återta ramp, hiss mm.  Handläggaren gör en bedömning om utrustningen går att återanvända. Om kommunen är intresserad av att återta bostadsanpassningen ombesörjer kommunen beställningen av demontering och står för kostnaden.

Ansökan om Återställningsbidrag
Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts 

1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller 

2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

Återställningsbidrag utgår ej till privatpersoner.

 

Hur du ansöker

Steg 1: Skriv ut och fyll i en ansökningsblankett.

 Steg 2: Bifoga ett intyg som styrker ditt behov av anpassningsåtgärder. Ta hjälp av Kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast eller andra medicinska sakkunniga för att få ett intyg.

 Steg 3: Bifoga medgivande från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare av bostaden.

 Steg 4: Skicka in dina handlingar till:

Bostadsanpassning
Omsorgsförvaltningen
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

När din ansökan inkommit till kommunen går handläggaren igenom den och de bifogade handlingarna. Om handlingar saknas begärs komplettering. Många gånger kan det krävas att handläggaren gör ett hembesök hos dig för att kunna bedöma om sökta åtgärder är bidragsberättigade. Vid behov begärs offert in för bedömning av bidragets storlek. När utredningen är klar och förutsättningarna för beslut är klarlagda fattas beslut i ärendet.

Kontakta vårt servicecenter om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag.

 

Regelverket
Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Tillsynsmyndighet för bostadsanpassningsbidrag är Boverket. Du finner mer information om bidraget på deras hemsida. Boverkets hemsida. 

  • Publicerat: 2018-09-12 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?