Folkhälsoarbete

Sveriges nationella målområden för folkhälsopolitiken är:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barn och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Folkhälsoarbete bygger på hälsans bestämningsfaktorer och att arbeta förebyggande kräver ett långsiktigt arbete där samverkan är en viktig pusselbit. Eftersom flera faktorer har inverkan på vår hälsa och vårt välmående är det viktigt att ett folkhälsoperspektiv genomsyrar kommunens övergripande arbete. Nedan visas bestämningsfaktorerna som har inverkan på folkhälsan och viktigt är att se sambandet mellan samhälleliga förutsättningar och hälsoutveckling.Folkhälsopolicy 2018-2023

I Karlshamns kommuns lokala folkhälsopolicy har tre strategiska områden valts ut:

 • Psykisk hälsa
 • Hälsofrämjande miljöer & levnadsvanor
 • ANDT

Detta styrdokument utgör en grund för planering och utformning för Karlshamn Kommuns folkhälsoarbete. Folkhälsopolicyn ska ge hälsoaspekterna möjlighet att beaktas i beslut på alla nivåer och syftet är att skapa grunder för långsiktig länssamverkan inom folkhälsoområdet samt klargöra politisk prioritering och inriktning. En lokal handlingsplan kommer att arbetas fram för att anpassas till Karlshamn kommuns behov och prioriteringar. Viktigt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är samordning, gemensamma strukturer och samverkan.

 • Publicerat: 2017-12-20 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?