Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, risker och skyddsfaktorer för hälsan inom olika befolkningsgrupper. Begreppet folkhälsa omfamnar hela befolkningens hälsa till skillnad från den enskildes. Hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Det långsiktiga målet på nationell nivå är att inom en generation utjämna de hälsoklyftorna som går att påverka. Samt att skapa förutsättningar i samhället för en god och mer jämlik utveckling av hälsan för befolkningen.

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. Medellivslängden fortsätter att öka, dödligheten fortsätter att minska främst i hjärt- och kärlsjukdomar men även cancerdödligheten har minskat något under de senaste decennierna. Övervikt, rökning, brist på fysisk aktivitet och alkohol ökar risken för såväl hjärt- och kärlsjukdomar som olika former av cancer. Rökning har blivit betydligt ovanligare under de senaste decennierna, vilket bidragit till att dödligheten i de största folksjukdomarna minskat. Dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar har minskat under senare år och färre har ett riskbruk av alkohol.

Trots en överlag positiv utveckling kvarstår dock utmaningar som hälsoskillnader i samhället. Skillnader i hälsa hos personer med låg och hög utbildningsbakgrund är fortfarande tydlig och gruppen med låg utbildningsnivå rapporterar också ett sämre hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa. Samtliga av dessa folkhälsoproblem fetma, stillasittande fritid, rökning och kanske i mindre utsträckning alkoholkonsumtion är vanligare bland personer med kort utbildning.

Målet är även att ge människor verktyg för att förbättra sin egen hälsa. Befolkningens hälsa påverkas av såväl levnadsvanor som av mer strukturella faktorer. För att nå folkhälsomålet krävs ett sektorsövergripande, långsiktigt och målinriktat arbete av aktörer på många olika nivåer i samhället. Kommunen har en stor roll i arbetet tillsammans med andra aktörer som Länsstyrelsen, Landsting, Polis, idéburna organisationer med flera. 

  • Publicerat: 2017-11-29 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?